บุคลากร

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประกอบไปด้วยบุคลากร จำนวนทั้งหมด A ท่าน แบ่งเป็น
บุคลากรสายวิชาการ จำนวน A ท่าน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน A ท่าน

[ข้อมูลบุคลากรล่าสุดจากคณะครุศาสตร์ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564]

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/05/2021 เวลา 04:34 น.