คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
คณบดีคณะครุศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด
รองคณบดีวิชาการและวิจัย

 

อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี
รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพ

 

อาจารย์จิรัชญา โคศิลา
รองคณบดีกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ
รองคณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

อาจารย์ปรีชา ปั้นเกิด
ผู้ช่วยคณบดีงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

อาจารย์ ดร.บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพ

 

อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.กีรติ นันทพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีงานบริการวิชาการและวิจัย

 

อาจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขุนทอง
ผู้ช่วยคณบดี

 

อาจารย์สิรพัชญ์  หาญนอก
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง
ผู้ช่วยคณบดี

 

นางสาววรภัค จ้อยจินดา
หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์