คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
คณบดีคณะครุศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด
รองคณบดีวิชาการและวิจัย

 

อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
รองคณบดีวางแผนและพัฒนา และประกันคุณภาพ

 

อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์
รองคณบดีกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

 

อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ
รองคณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
ผู้ช่วยคณบดี

นางสาววรภัค จ้อยจินดา
หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์