สาขาวิชา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีสาขาวิชา จำนวน 14 สาขาวิชา

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา [ไปยังเว็บไซต์ของสาขาวิชา]
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

(*เรียงตามลำดับพยัญชนะตัวอักษร)