สาขาวิชา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีสาขาวิชา จำนวน 14 สาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา [ไปยังเว็บไซต์ของสาขาวิชา]
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/06/2021 เวลา 02:09 น.