สาขาวิชา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีสาขาวิชา จำนวน 14 สาขาวิชา

 

คณะครุศาสตร์ [ไปยังเฟซบุ๊กของคณะ]
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย [ไปยังเฟซบุ๊กของสาขาวิชา]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ [ไปยังเฟซบุ๊กของสาขาวิชา]
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา [ไปยังเว็บไซต์ของสาขาวิชา]  [ไปยังเฟซบุ๊กของสาขาวิชา]
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป [ไปยังเฟซบุ๊กของสาขาวิชา]
สาขาวิชาสังคมศึกษา [ไปยังเฟซบุ๊กของสาขาวิชา]
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

(*เรียงตามลำดับพยัญชนะตัวอักษร)