การจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564

 

การจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ

การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

การจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

การจัดการความรู้ เรื่อง สำนักงานน่าอยู่