คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 33 new photos.

3 days 12 hours ago

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประกันคุณภาพ
คณะครุศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom ให้แก่อาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรและระดับคณะของคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธ์ และ รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-515-826 , 038-568-165
Website : edu.rru.ac.th/

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 138 new photos.

3 days 12 hours ago

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในเครือข่ายขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “หน่วยการเรียนรู้ บูรณาการเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ : สร้าง - ใช้อย่างไร ดลใจเด็ก...ผ่าน PLC” สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 มีครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 237 คน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 166 new photos.

3 days 19 hours ago

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในเครือข่ายขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “หน่วยการเรียนรู้ บูรณาการเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ : สร้าง - ใช้อย่างไร ดลใจเด็ก...ผ่าน PLC” สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 มีครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 237 คน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 14 new photos.

3 days 19 hours ago

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. อ.สมสมัย เจริญสุข ประธานกรรมการ 2. ผศ.ดร.พฤกษ์ โปร่งสำโรง กรรมการ 3. อ.สุภาพร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 13 new photos.

3 days 20 hours ago

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุล ประธานกรรมการ 2. ผศ.ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ กรรมการ 3. ผศ.ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 10 new photos.

1 week 6 days ago

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดการสัมมนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนคิดระหว่างอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ ดร.ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ และอาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน ซึ่งมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพเข้าร่วมการสัมมนา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 21 new photos.

3 weeks 4 days ago

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระประธานกรรมการ 2. ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด กรรมการ 3. ผศ.ดร.ว่าที่ พ.ต.ธเนศวร์อุดม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 36 new photos.

3 weeks 4 days ago

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ว ประธานกรรมการ 2. อ.ดร.ทนันยา คำคุ้ม กรรมการ 3. อ.ดร.ชัยวัฒน์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 25 new photos.

3 weeks 4 days ago

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที ประธานกรรมการ 2. ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน กรรมการ 3. อ.ปัณณรัตน์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 6 new photos.

3 weeks 4 days ago

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ ประธานกรรมการ 2. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร กรรมการ 3.