คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 19 new photos.

1 week 1 day ago

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้งหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนคิดระหว่างอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล และอาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-515-826 , 038-568-165
Website : edu.rru.ac.th/

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 49 new photos.

1 week 3 days ago

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ โดยมี รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และผูกข้อมือ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 43 new photos.

1 week 3 days ago

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วมโครงการและให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 106 new photos.

2 weeks 1 day ago

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ อ.ธนเทพ ศิริพัลลภ รองคณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานและให้โอวาทในพิธีไหว้ครูของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดพิธีไหว้ครูด้วยระบบออนไลน์ Zoom cloud meeting มีผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เข้าร่วมพิธีไหว้ครู จำนวน 300 คน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-515-826 , 038-568-165
Website : edu.rru.ac.th/

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 weeks 3 days ago

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 69 new photos.

2 weeks 3 days ago

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในยุคดิจิทัล ของอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กิจกรรมที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหนังสือ ตำรา เพื่อส่งกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" โดยได้รับเกียรติจาก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 65 new photos.

2 weeks 3 days ago

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ประชุมอาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 6 new photos.

2 weeks 4 days ago

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะ ครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วยประธานสาขาวิชา 14 สาขาวิชา โดยมีการนำเสอนผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานด้านวิชาการของแต่ละสาขาวิชาเพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาครูในสอดคล้องกับยุคสมัยและสถานการณ์พลิกผัน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 7 new photos.

3 weeks 1 day ago

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ : 038-515-826 , 038-568-165

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 days ago

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ในโอกาสที่คุรุสภาประกาศรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา