คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 days 2 hours ago

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 days 16 hours ago

ผลการประกวดวาดภาพ และการแต่งกลอน หัวข้อ "ศตวรรษาพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรุณาประชาไทยยูเนสโก เทิดไท้รวมใจภักดิ์" ประจำปี 2566 นักศึกษาที่ได้รับรางวัล สามารถเข้ารับรางวัลพร้อมเกียรติ ได้ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ณ อาคารรับเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมกัน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 days 17 hours ago

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดี และ อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ รองคณบดี เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์ตามประเด็นที่ต้องรายงานต่อองคมนตรี ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4 days 1 hour ago

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง รองคณบดี เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 ในระหว่างวันที่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4 days 2 hours ago

ภาพบรรยากาศการนิเทศการสอน 2/2565
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นิเทศการสอนโดย อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4 days 3 hours ago

ประกาศรายชื่อผู้สมัครประกวดร้องเพลง แล้วเต้น Cover dance RRU music festival 2023 📌🌷 *****ลิงค์สำหรับส่งเพลงของคนที่สมัครร้องเพลง forms.gle/edXFMupKg7N2NJss9 *****ลิงค์สำหรับคนที่ลงสมัครเต้น Cover dance forms.gle/ww1qdx37yNM7PixJ7 ส่งได้ถึง วันนี้-วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 น. ************************************************************* ให้ผู้เข้าประกวดทุกคนเข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับข้อมูลต่างๆ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4 days 3 hours ago

Live Social Enterprise Booster ชุมชนก้าวหน้าสู่วิสหกิจชุมชน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4 days 23 hours ago

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดีวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์จิรัชญา โคศิลา ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษ TEC-W ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4 days 23 hours ago

หลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
มีผู้สอบผ่านจำนวน 2 คน ได้แก่
1. นายอติศักดิ์ สุดเสน่หา
2. นายวิรุฬห์ อุ่นวรรณ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา ประธานกรรมการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย กรรมการ
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน กรรมการและเลขานุการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4 days 23 hours ago

หลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวหทัยกานต์ ดีประเสริฐ นักศึกษาหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เนื่องในโอกาสสอบผ่านวิทยานิพนธ์ (สอบผ่านแบบมีเงื่อนไข)
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11:00-12:00 น. ระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ดร.ดาวประกาย ระโส ประธานกรรมการสอบ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน กรรมการ
อาจารย์ ดร.นิวัตต์ น้อยมนี กรรมการ
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ แก้วมาเมือง กรรมการและเลขานุการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4 days 23 hours ago

วันที่ 31 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการกระบวนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 5 hours ago

heyzine.com/flip-book/4b269a71df.html
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) รวบรวมข่าวสาร ประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำเดือนมกราคม 2566

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 1 day ago

🎉ความสำเร็จ สู่การเป็นผู้บริหารและอนาคตที่มีความสุข พบได้ที่นี่
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 1 day ago

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูและเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กิจกรรมรองที่ 6 โครงการสัมมนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนคิดระหว่างอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 3 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และระบบออนไลน์ Zoom Cloud

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 4 days ago

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 42 แห่ง 42 หลักสูตร

👉👉 ดูประกาศสถาบันที่ได้รับการรับรองฯ ที่ www.ksp.or.th/ksp2018/2023/01/42321/

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ shared a video from the playlist ข่าวภูมิภาค 2.

1 week 4 days ago

😁😁

fb.watch/iiVcnGo9p2/?mibextid=v7YzmG

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 4 days ago

😃🌳☘️👉 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมค่ะ ขอคนที่เดินทางมาได้จริงเพราะเป็นงบงานวิจัย สมัครได้เลยค่ะ เผื่อต่อยอดอาชีพ หรือนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในงานที่ทำกันอยู่ค่ะ 🙋‍♀️🍀🍄🌞 ----- หลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmers) สำหรับธุรกิจนวัตกรรมเกษตรสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) มี 3 หลักสูตร ดังนี้ค่ะ ----- หลักสูตรที่ 1 วันที่ 28-29 มค

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 4 days ago

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย จัดประชุม ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผ่านระบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 5 days ago

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 5) คณะครุศาสตร์ สาขาที่เปิดรับ 1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 4.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5.สาขาวิชาสังคมศึกษา 6.สาขาวิชาภาษาจีน 7.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8.สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ข้อมูลช่องทางการติดต่อ เบอร์โทร : 038-500-000 , 038-515-826 เว็บไซต์ : edu.rru.ac.th/ Facebook

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 5 days ago

“Achieve your entire goal.”
“ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกเป้าหมาย”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 5 days ago

เรารอคุณอยู่ #RRU66 #เรียนรู้สู่การเป็นครูมืออาชีพเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน #เปิดรับสมัครแล้วจร้า #ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในสถานศึกษาเท่านั้น #รับสมัครผู้มีตำแหน่งครู & #รับสมัครผู้ไม่มีตำแหน่งครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 Download ประกาศรับสมัครฯ ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ bit.ly/porbundit66 #เปิดรับสมัครถึงวันที่2เมษายน2566 #เปิดเรียนพฤษภาคมนี้เราเจอกันนะ #อ่านประกาศรับสมัครและคำถามที่พบบ่อยด้วยจร้า

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 5 days ago

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมประธานสาขาวิชาคณะครุศาสตร์​ ครั้งที่​ 1/2566​ ณ​ ห้องศาลาแก้ว​ คณะครุศาสตร์ #คณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #งานวิชาการคณะครุศาสตร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 5 days ago

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 5 days ago

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 5) สาขาวิชาสังคมศึกษา (รับจำนวน 60 คน) คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบโอน มาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ (ไม่รับผู้ที่จบ ปวช./ปวส./กศน.) อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา - ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด - นักวิชาการทางด้านการศึกษา - เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเอกชน -

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 5 days ago

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (รับจำนวน 60 คน) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ 2. มีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา - ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 5 days ago

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 5) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ (รับจำนวน 60 คน) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ 2. มีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา - ครูสอนวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยี (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 5 days ago

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 5) สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ (รับจำนวน 60 คน) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ 2.มีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา - ครู/อาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน - นักวิชาการทางด้านการศึกษา -

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 5 days ago

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ (รับจำนวน 60 คน) คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือเทียบโอนมาจาก สถาบันการศึกษาอื่นๆ 2.มีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมี เกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หมายเหตุ : หากมีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 5 days ago

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ (รับจำนวน 60 คน) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รับเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 2. มีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา