คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

6 days 16 hours ago

#กิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน คณะครุศาสตร์ วันที่ 20 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 EDUCATION Magical Freshy Boy & Girl 2023 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 14 hours ago

www.youtube.com/watch?v=RjKmuaS6ZSY

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 weeks 15 hours ago

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังคณา กุลนภาดล อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จัดเวทีรับฟังความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร โดยมีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครูพี่เลี้ยง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่าและผู้แทนศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านระบบออนไลน์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 weeks 15 hours ago

วันที่ 10 กันยายน 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการสัมมนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนคิดภายหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องเจ้าพระยา และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยมี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 weeks 1 day ago

#ชมชิมช๊อป #แปดริ้ว #ฉะเชิงเทรา #สายน้ำวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขอเชิญร่วมงาน ❖ เ ท ศ ก า ล ส า ย น้ำ แ ห่ ง วั

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 weeks 1 day ago

🌸🎉เ ปิ ด โ ล ก กิ จ ก ร ร ม 2 5 6 6 🎉🌸
13 กันยายน 2566 เวลา 10 .00 น.
ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
📌ขอเชิญนักศึกษาเลือกชมรมสังกัดได้ 2 ชมรม ตามความสนใจ เลือกชมรมที่ใช่ สมัครชมรมที่ชอบ พรุ่งนี้วันเดียวเท่านั้น!!

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 3 days ago

ขอแสดงความยินดี กับ ท่านศุภมาส อิศรภักดี ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 3 days ago

ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.45 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา (บริเวณด้านข้างวัดโสธรวรารามวรวิหาร)
ภายในงานพบกับ
- ตลาดนัดวัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชน มากกว่า 50 ร้านค้า
- การแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม จากนักเรียนนักศึกษา
- งานแถลงข่าว เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 6 days ago

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบให้ อาจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขุนทอง ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวทัต ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษาเข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.)ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 6 days ago

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ Train the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ดาว์พงษ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 6 days ago

30 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมหารือการนำเสนอโครงการเพื่อของบประมาณพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 6 days ago

30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารดนตรี เป็นอาคารเรียน English Program โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 6 days ago

30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในระดับคุณภาพ 4 ระดับ รวมไปถึงเพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในระดับคุณภาพที่สูงขึ้น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 6 days ago

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ กิจกรรมรองที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนโครงร่างองค์กรและแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ข้อเสนอแนะในการอบรมนี้ จัดขึ้น ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 6 days ago

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี และ อาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต หัวหน้าชุดโครงการวิจัยในแผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยระบบคลังปัญญาดิจิทัลที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลพลิกผันได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 13 โรงเรียน โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยา หมาดทิ้งศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา และผศ.ดร.อัญชลี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 6 days ago

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ"กระดานดำเกมส์" สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 ณ โดมข้างหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 6 days ago

คณะครุศาสตร์ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ กิจกรรมรองที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนจากผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565” ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์ จัดขึ้นวันที่ 23 สิงหาคม 2566 รูปแบบออนไลน์โปรแกรม Zoom คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 6 hours ago

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ครบรอบ 84 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร ส่งผลงานได้ตั้งแต่
บัดนี้ - 20 กันยายน 2566
สอบถามเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ : โns 038-500000

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

ภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่บริเวณหน้าคณะครุศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2566

คณะครุศาสตร์ของแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านค่ะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

จุดถ่ายรูป คณะครุศาสตร์

“ยินดีต้อนรับบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกท่านค่ะ” ❤️

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

ภาพบรรยากาศการจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562-2564

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดเตรียมงานนี้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 จะเป็นการซ้อมย่อย
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 จะเป็นการซ้อมฯใหญ่ เสมือนจริง มีบัณฑิตประมาณ 1,300 คน ยังไม่รวมญาติที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต อาจส่งให้การจราจรหนาแน่นและติดขัด ถนนโดยรอบและใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ในการนี้ จึงขอให้ทุกท่านวางแผนการเดินทางหรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง บริเวณดังกล่าว ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ในช่วงเวลา 7.30 – 8.30 น. และ เวลา 14.00 – 16.00 น. จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ : 038-515-826 ,

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัย และการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะครุศาสตร์ หัวข้อ เทคนิคการเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ :

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สถานที่จอดรถ บริการรับ-ส่ง และการอำนวยความสะดวกการเดินทางให้แก่บัณฑิตและญาติบัณฑิตที่เดินทางมาร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563-2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ 16 – 25 สิงหาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
npru.ac.th/graduate/blog-app6.php

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

#การตรวจหาโควิด19 #พิธีซ้อมรับปริญญา #มรร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บัณฑิตต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 โดยตรวจด้วยชุดตรวจโควิด - 19 Antigen Test Kit ( ATK ) และนำผลการตรวจมาแสดงในวันฝึกซ้อม วันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 วิธีแสดงผลตรวจ 📸 ถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือผลตรวจ ATK

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

#กำหนดการฝึกซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา -ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต เริ่มฝึกซ้อมในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. -บัณฑิตจะต้องเข้าฝึกซ้อมตามวัน-เวลา ที่กำหนดทุกวัน มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร - รายละเอียดกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต👉👉dsd.rru.ac.th/images/File/PDF/16-18July2023.pdf #กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 038-517

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต หาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ค่ะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

#สถานที่จอดรถบัณฑิตฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถ (สนามยิงปืน ค่าย ช.พัน 2 รอ.) ริมถนนศรีโสธรตัดใหม่ ด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ สำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต ที่เดินทางมาร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 2 weeks ago

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ร่วมคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (จังหวัดสระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมซันไรส์ลากูน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 2 weeks ago

วันนี้ (8 ส.ค.66) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา นำนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ทำกิจกรรมสืบเสาะข้อมูลเบญจภูมิของชุมชนวัดจีนประชาสโมสร ณ วัดจีนสโมสร(วัดเล่งฮกยี่) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 weeks ago

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้งหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพในมหาวิทยาลัย โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าอบรมในครั้งนี้ และได้เกียรติจากวิทยากร นายธนกฤต นาคจารุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทราและทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 weeks ago

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 อาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ และอาจารย์ปรีชา ปั้นเกิด อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.คณากร วิชัยสุนทร รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 12 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมให้ครูปฐมวัยสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 weeks ago

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย และนางสาวสุชาดา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 1 day ago

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 3 days ago

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย Mr.Xiaoxin She ประธานสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนผ่านสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 โครงการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 3 days ago

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมพิจารณาร่างและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยฯ โดยมีท่าน ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 3 days ago

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยกองนโยบายและแผน จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อรองรับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากร ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 3 days ago

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ และนางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 3 days ago

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งนำเสนอแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2564-2568 โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 3 days ago

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาสู่การสร้างงานวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC (ครั้งที่2) ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรโดย ผศ.ดร.จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ และคณะ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 3 days ago

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิด ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ และที่ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 3 days ago

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2566 ในรูปแบบ Hybrid โดยมี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ เป็นประธานในที่ประชุม และได้รับเกียรติบรรยาพิเศษ เรื่อง ข้อคิดในการผลิตครูรุ่นใหม่ในมุมมองของผู้ใช้ครู โดย ดร.อัมพร พินะสา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 3 days ago

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูและเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กิจกรรมรองที่ 7 โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการสู่การเป็นครูมืออาชีพ ณ ห้องเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65 โดยมีวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน บรรยายในหัวข้อ จิตวิทยาและการแนะแนว ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้เพื่อต่อยอดการเป็นครูมืออาชีพและส่งผลต่อการพัฒนาความรู้เพื่อนำไปเข้ารับการทดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาต่อไป

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 3 days ago

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 3 days ago

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมรองที่ 5 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตามมาตรฐานคุรุสภาและพัฒนาระบบพี่เลี้ยงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมทูลถวาย อาคาร 11 และอาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอบางคล้า

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 3 days ago

13 กรกฎาคม 2566 คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา , ผอ.อรนุช หงวนไธสง ผอ.สำนักมาตรฐานวิชาชีพ และ รศ.ดร.ปริญญา มีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 และตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครู รวมถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตร Non-Degree ที่เชื่อมโยงระบบคลังสะสมหน่วยกิต โดยมี รศ.ดร.ทิพย์วิมล

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 3 days ago

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ราชภัฏ ครั้งที่ 4/2566 ในรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยมี ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นประธานในที่ประชุม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 3 days ago

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมรองที่ 5 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามมาตรฐานคุรุสภาและพัฒนาระบบพี่เลี้ยงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู “กิจกรรมการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ