คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 2 days ago

📣📣 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สนใจสอบถามได้ที่ www.facebook.com/edu.efa

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 2 days ago

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 3 days ago

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูและเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กิจกรรมรองที่ 6 โครงการสัมมนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนคิดระหว่างอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2565 และมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการรุ่น และกรรมการชมรมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64 ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 weeks 2 days ago

ขอแสดงความยินดี
กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ในโอภาสผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูจากคุรุสภา จำนวน 154 คน

👉👉 ดูประกาศรายชื่อได้ที่ www.ksp.or.th/ksp2018/2022/11/40922/
สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ สามารถใช้ผลการทดสอบและประเมินฯประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับคุรสภาต่อไปได้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 weeks 4 days ago

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างเหมาบริการงานจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์กลยุทธ์การสอนของครูต้นแบบ และจัดทำคลังนวัตกรรม จำนวน 1 งาน ณ ห้องประชุมศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ #งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 weeks 4 days ago

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง รองคณบดี นางสาววรภัค จ้อยจินดา หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 1 day ago

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ กิจกรรมรองที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแผนกำกับการดำเนินงานคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการนี้เป็นอย่างดี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 1 day ago

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นประธานการประชุมศิษย์เก่าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อแจ้งเรื่องการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 จัดสอบโดยคุรุสภา ซึ่งจัดการประชุมเมื่อเวลา 20.00 น. โดยระบบ Zoom Cloud Meetings

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 6 days ago

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 2 )
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องโชคอนันต์ (ชั้น 2) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมายเหตุ หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์