คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4 days 23 hours ago

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.วันทนีย์ บางเสน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย ป.ช. ชั้นที่ 1 ชั้นสายสะพาย

ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4 days 23 hours ago

ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.ดร.กัญภร เอี่ยมพญา
ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย ป.ช. ชั้นที่ 1 ชั้นสายสะพาย

ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 125 new photos.

5 days 1 hour ago

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อออนไลน์ด้วย Canva : สำหรับผู้สอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 30 new photos.

5 days 2 hours ago

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. อาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องการใช้สิทธิ์ชุดการทดสอบและการเรียนการสอน English Discoveries สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาภา ปาสาณพงศ์ ให้เกียรติในการเป็นวิทยากรและควบคุมกำกับการสอบในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-515-826 , 038-568-165
Website : edu.rru.ac.th/

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 3 days ago

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ added 12 new photos.

1 week 3 days ago

วันที่ 12 พ.ค.2565 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ หัวหน้าแผนงานวิจัย “การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจนวัตกรรมเกษตรจากผลิตภัณฑ์ชุมชนและกระบวนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmers) เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของจังหวัดฉะเชิงเทรา” จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ต้นทุนผลผลิตภัณฑ์เกษตรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนเกษตรกร Young Smart Farmers และคณะผู้วิจัย อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ , ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ ,

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ updated their profile picture.

1 week 5 days ago

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 5 days ago

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ updated their status.

2 weeks 33 minutes ago

When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ updated their status.

2 weeks 2 days ago

When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been