คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 day 20 hours ago

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 2 days ago

วันที่ 24 มีนาคม 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และประธานมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมโครงการวิพากษ์หลักสูตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ #คณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #งานประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 2 days ago

วันที่ 23 มีนาคม 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ดำเนินการจัดการประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากโรงเรียนกองทุนจำนวน 5 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ได้แก่ โรงเรียนทุ่งส่อหงษา โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนสียัดพัฒนา และโรงเรียนอ่างเสือดำ ผ่านระบบออนไลน์ Line metting #คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 2 days ago

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค.บ. ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา #คณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #งานประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 weeks 2 days ago

heyzine.com/flip-book/65a9f5ceea.html

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 weeks 3 days ago

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมพ์วิภา สวัสดิ์รักษ์ และ นางสาวชารีรัตน์ สุวรรณเชษฐ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล ขวัญใจมหาชน (ยอดกดไลก์ในยูทูป) จากการประกวดคลิปสื่อการสอนภาษาจีน ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ หัวข้อ “สนุกกับภาษาจีน เพลินถิ่นแดนมังกร” ชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจาก ฯพณฯ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ วันที่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 weeks 6 days ago

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2566 ณ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง และโรงเรียนบ้านปะทาย ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ กิจกรรมในวันที่ 12 มีนาคม 2566 ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ โดย อ.เตชินี ทิมเจริญ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 weeks 6 days ago

#กิจกรรมการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู วันนี้ (12 มี.ค. 66) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด "กิจกรรมการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 คณะครุศาสตร์ พร้อมมอบรางวัล การประกวดสื่อพื้นฐาน สื่ออิเล็กทรอนิก และผลงานวิจัย รวมไปถึงเยี่ยมชมกาสรจัดแสดงสื่อ-ผลงานวิชาการของแต่ละสาขาวิชา ณ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 15 hours ago

คณะครุศาสตร์ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลโครงการพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPS ของครูสู่การสร้างนวัตกรรมนักเรียน โดย รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ และ ดร.ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค เป็นผู้บรรยาย จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ณ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 15 hours ago

วันนี้ (11 มี.ค. 66) เวลา 09.00 น. อาจารย์ พจนีย์ เชื้อบัณฑิต ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการสื่อนิทานสร้างสรรค์ “ คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก ” สู่ห้องเรียนปฐมวัย ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 15 hours ago

วันนี้ (11 มี.ค. 66) เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งทางวิชาการ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนแผนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ในการนี้คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ รศ.ดร.ธัญญภัสร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 16 hours ago

#ย้อนรอยประวัติศาสตร์เที่ยวเมืองแปดริ้วไปกับขบวนรถKIHA183 วันนี้ (11 มี.ค. 66) เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร. พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับขบวนรถไฟการท่องเที่ยว ในชื่อทริป “ย้อนรอยประวัติศาสตร์ เที่ยวเมืองแปดริ้ว” ไปกับขบวนรถ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 22 hours ago

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สังกัดคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 22 hours ago

วันนี้ (11 มี.ค. 66) เวลา 08.00 น. คณะครุศาสตร์จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ตามมาตรฐานคุรุสภา และพัฒนาระบบพี่เลี้ยงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 1 สัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์และจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ประกวดผลงานทางวิชาการและวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 22 hours ago

วันนี้ (11 มี.ค. 66) เวลา 08.00 น. คณะครุศาสตร์จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ตามมาตรฐานคุรุสภา และพัฒนาระบบพี่เลี้ยงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 1 สัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์และจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ประกวดผลงานทางวิชาการและวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 1 day ago

วันที่ 8 มีนาคม 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์และอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดตามเกณฑ์ EdPEx เข้าร่วมนำเสนอแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระดับคณะ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #คณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #งานประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 2 days ago

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3 weeks 3 days ago

วันที่ 6 มีนาคม 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กิจกรรมรองที่ ๕ โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูยุคใหม่ (แบบออนไลน์) ซึ่งจัดให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ศิษย์เก่า และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ เป็นวิทยาการอภิปรายหัวข้อ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมการสอน” และ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4 weeks 1 day ago

วันที่ 2 มีนาคม 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ ผศ.ทรงพล ศุขสุเมฆ รองคณบดีกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดีวิชาการและงานวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม , ผศ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ , อาจารย์ ดร.พงศธร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 day ago

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) ครั้งที่ 1/2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #คณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #สภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ #งานประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 day ago

#พัฒนาทักษะครูเชื่อมโยงความรู้สู่ชุมชน ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสาร ได้เข้ามีบทบาทสำคัญ ในการดำเนินชีวิตทุกๆ ด้าน ครูผู้สอนจึงต้องเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีสอน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่เพียงพอ ต่อการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จะได้มีส่วนช่วยเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะให้กับบัณฑิตครู ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญ ทางการศึกษาต่อไปได้อย่างไร ติดตามได้ในคลิปนี้ !! #วิจัยก้าวไกลไปกับ RRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #RRU #งานวิจัยเพื่อชุมชน #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 day ago

ส่งกำลังใจให้กับ "กิ่ง" นางสาวธนิษฐา อุทิศ นางสาวไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษารหัส 60 ในการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2566 #คณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #สาขาวิชาสังคมศึกษา #งา่นประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ : 038-515-826 , 038-568-165

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 days ago

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดำเนินการจัดโครงการสร้างเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรที่ยังยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรระหว่างหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ คล้ายคลึง จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรตามแนวคิด Happy 8 Workplace และมีบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกและภายในเข้าร่วมแลก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 days ago

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง รองคณบดี และ ผศ.ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 days ago

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขุนทอง และอ.สิรพัชญ์ หาญนอก อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 days ago

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรสำหรับสำหรับนักศึกษาครู วิทยากรโดยอาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง,อาจารย์สุชาดา จันทร์มณี ,อาจารย์ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ และคุณทิพย์รัตน์ ธราภรณ์ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา #สาขาวิชาภาษาอังกฤษ #คณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 days ago

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ รองคณบดี ดำเนินกิจกรรมโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด นครนายก ลพบุรี และนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 days ago

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และอาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 days ago

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูและเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กิจกรรมรองที่ 6 โครงการสัมมนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนคิดระหว่างอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2565 ครั้งที่ 4 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และระบบออนไลน์ Zoom Cloud

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 days ago

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี