คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 week 5 days ago

ประกาศจากงาน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การยื่นคำขอกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาใหม่ และนักศึกษาชั้นปีอื่นที่ยังไม่เคยกู้ยืมเงิน กยศ. มาก่อน และมีความประสงค์จะขอกู้ค่ะ กดลิงค์เข้าร่วมกลุ่มได้เลย!! shorturl.asia/KE0rC เว็บไซต์: www.studentloan.or.th/th/ เบอร์โทรศัพท์: 086-3009538

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 weeks 6 days ago

2 เมษายน 2567 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 day ago

วันที่ 19 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นครูมืออาชีพและข้อแนะนำในการวางตนในการใช้ถ้อยคำสื่อสารกับบุคลากรทางการศึกษา บรรยายโดย อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ จากนั้น ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่สโมสรนักศึกษาประจำปี 2564

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 day ago

วันที่ 19 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นครูมืออาชีพและข้อแนะนำในการวางตนในการใช้ถ้อยคำสื่อสารกับบุคลากรทางการศึกษา บรรยายโดย อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ จากนั้น ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่สโมสรนักศึกษาประจำปี 2564

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 day ago

วันที่ 19 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นครูมืออาชีพและข้อแนะนำในการวางตนในการใช้ถ้อยคำสื่อสารกับบุคลากรทางการศึกษา บรรยายโดย อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ จากนั้น ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่สโมสรนักศึกษาประจำปี 2564

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 day ago

วันที่ 19 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นครูมืออาชีพและข้อแนะนำในการวางตนในการใช้ถ้อยคำสื่อสารกับบุคลากรทางการศึกษา บรรยายโดย อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ จากนั้น ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่สโมสรนักศึกษาประจำปี 2564

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 day ago

วันที่ 19 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นครูมืออาชีพและข้อแนะนำในการวางตนในการใช้ถ้อยคำสื่อสารกับบุคลากรทางการศึกษา บรรยายโดย อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ จากนั้น ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่สโมสรนักศึกษาประจำปี 2564

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 day ago

#โครงการสัมมนาการบริหารการศึกษาหัวข้อ“โลกเปลี่ยนการศึกษาปรับภาวะผู้นำของผู้บริหารและครูยุคใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” วันนี้ (22 มี.ค. 67) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา หัวข้อ “โลกเปลี่ยนการศึกษาปรับ ภาวะผู้นำของผู้บริหารและครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และทิศทางใหม่ในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจ ภาวะผู้นำของผู้บริหารและครูยุคใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในยุคที่โลกเปลี่ยนการศึกษาปรับตัว ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิติศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 day ago

19 มีนาคม 2567
🫶🏻

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 2 days ago

#โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ วันนี้ (20 มี.ค. 67) รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ กิจกรรมรองที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนกำกับการดำเนินงานคณะครุศาสตร์สร้างการรับรู้และเตรียมการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ รวมไปถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่วันที่ 20

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กิจกรรมรองที่ 6 โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการสู่การเป็นครูมืออาชีพ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการสู่การเป็นครูมืออาชีพ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ในที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูเตรียมพร้อมเพื่อรับการทดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

วันที่ 14 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า ศูนย์การเรียนรู้อำเภอแปลงยาว และโรงเรียนมารดานฤมล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้และรักการอ่าน 2) โครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์พระราชา 3) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 4) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และ 5) โครงการ Smart Education

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

วันที่ 12 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรีบนการสอน นวัตกรรม และงานวิจัย ณ ห้องนางนวล อาคารบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารคณะครุศา่สตร์ รูปแบบไฮบริดผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะครุศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

📍บริเวณ/สถานที่ : อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์เมือง
📍วันที่ 15 - 22 มีนาคม 2567

*หมายเหตุ*
เป็นหลอดที่ใช้แล้วหรือไม่ใช้แล้วได้ตามสะดวกเลยนะคะ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ค่ะ 🙏🏼

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. ร่วมโหวตภาพตราสัญลักษณ์คณะครุศาสตร์
2.แจ้งเรื่องเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม คือ การทำแผนการสอน OBE3 (หลักสูตรปรับปรุง 2567) และ การเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 2567 ในระบบคลังสะสมหน่วยกิต
ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

#คณะครุศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบ
ตราสัญลักษณ์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รางวัลชนะเลิศ นายจิรพิพัฒน์ ขำรอด
ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมใบเกียรติบัตร

รางวัล Popular Vote นายชนะพล เพชรดีคาย
ได้รับรางวัล จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมใบเกียรติบัตร

หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อเพื่อรับรางวัลทางอีเมลที่แจ้งไว้ในใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมรองที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานการเปิดโครงการ ผู้ดำเนินการอภิปราย และเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

#ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครู วันนี้ (11 มี.ค. 67) เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดการบรรยาย หัวข้อเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ One-Way ANOVA” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.ทวีทรัพย์ เจือพานิช ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์นิเทศก์ จัดโครงการสัมมนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดระหว่างอาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้เลี้ยง และนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษานำเสนอผลการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์นิเทศก์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อนำผลการสัมมนาไปพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 1 week ago

#สอบระดับปริญญาตรีภาคปกติ วันนี้ (10 มี.ค. 67) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนผู้ที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 4) ปีการศึกษา 2567 ซึ่งคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาเป็นการสอบแบบออนไซด์ และจะทำการสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ส่วนคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะเป็นการสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไซด์และออนไลน์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 2 weeks ago

วันที่ 7 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดีวิชาการและวิจัย อาจารย์จิรัชญาโคศิลา รองคณบดีกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขุนทอง ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยการพัฒนาระบบขับเคลื่อนกระบวนการผลิตครู ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จัดขึ้นระหว่างวันที่7-8 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 2 weeks ago

วันที่ 4 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุม สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ครั้งที่ /2567 และ การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ (สครภ.) ครั้งที่ 1/2567
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา และคณะ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2567 ณ อาคาร 17 มหาวิทยาราชภัฏอุดรธานี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 2 weeks ago

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน โดยจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสาขาวิชา ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เชิงพื้นที่,การทำจิตศึกษาและกิจกรรมอาสา ณ โรงเรียนบ้านปะทาย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 -1 มีนาคม 2567 สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านปะทาย ที่ให้การสนับสนุนการเรียนรู้เป็นอย่างดี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 2 weeks ago

#เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ #ขั้นตอนการเลือกตั้ง กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 📢📢📢ขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติ ลงคะแนนเสียง เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น 👉หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บริเวณโรงอาหารชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /คณะวิทยาการจัดการ) 👉หน่วยเลือกตั้งที่ 2

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 2 weeks ago

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเลื่อนวันประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. เป็นวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและตัดสินอย่างรอบคอบ ต้องขออภัยผู้ที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยสามารถติดตามผลการประกวดได้ที่เพจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 weeks ago

2 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ อาจารย์เสี่ยวซิน เสอ ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเข้าร่วมพบปะ ให้คำแนะนำ สอบถามความต้องการกลุ่มเป้าหมาย " โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ก้าวไกลทันต่อตลาด" ตามแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายนพดล น้อยอุทัย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทราพร้อมด้วยคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และประธานเครือข่ายการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน ณ เรือนปู่เรียน ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

#คณะครุศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 weeks ago

วันที่ 1 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์จิรัชญา โคศิลา รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย Mr.Xiaoxin She ประธานสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา วางแผน การฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว และ การฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการทำธุรกิจออนไลน์

#คณะครุศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 weeks ago

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ อาจารย์ปรีชา ปั้นเกิด ผู้ช่วยคณบดี ดำเนินโครงการสัมมนาหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการแสดงนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ ของนักศึกษา รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 - วันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะครุศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 weeks ago

วันที่ 1 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ อาจารย์สิรพัชญ์ หาญนอก ผู้ช่วยคณบดี ดำเนินโครงการ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผลงานที่ผ่านตามกติกาทั้งสิ้น 27 ผลงาน
จากนั้นคณะกรรมการตัดสินได้ลงความเห็นจนได้ผลงานที่ชนะเลิศ ซึ่งจะประกาศผลในวันจันทร์ที่ 4มีนาคม 2567 พร้อมกับรางวัล Popular vote ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน

#คณะครุศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 weeks ago

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ อาจารย์จิรัชญา โคศิลา รองคณบดีกิจการนักศึกษา และอาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนาภา จุลทา นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567”

#คณะครุศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 weeks ago

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขอเชิญชวนร่วมโหวตผลงานการประกวดออกแบบ
ตราสัญลักษณ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
.
ผลงานใดได้รับการโหวตมากที่สุด
จะได้รับรางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท
.
ร่วมโหวตได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 มีนาคม 2567 (16.30 น.)
.
ประกาศผลรางวัล วันที่ 4 มีนาคม 2567
.
- นับจำนวนการกดไลก์และกดหัวใจเท่านั้น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 weeks ago

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด และอาจารย์จิรัชญา โคศิลา รองคณบดี กล่าวต้อนรับ สมาคมเรียงแก้วฯ นำโดย นาย ศุภกร นพศิริ นายกสมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการ และ นาย ศรายุทธ บัวศรี โค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาสแต็ค มาให้ความรู้กติกาและฝึกฝนทักษะการเล่นแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยการฝึกฝนกีฬาสแต็คและกติกากีฬาสแต็คในครั้งนี้ เป็นของ World Sport Stacking Association (WSSA) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

#คณะครุศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 weeks ago

บรรยากาศการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30-15.00 น.
มีจุดบริการ 2 ที่
1. โดมข้างอาคารครุศาสตร์ (อ.บางคล้า)
2. ชั้น 1 อาคารครุศาสตร์ (อ.เมือง)
……….

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 3 weeks ago

#โครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูและเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21 วันที่ 24 ก.พ. 67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูและเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กิจกรรมรองที่ 6 ลูกเสือ อาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ณ โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 4 weeks ago

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำโดยอาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต อาจารย์สุรสา จันทนา และอาจารย์ปรีชา ปั้นเกิด จัดโครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) การสอนไฮสโคป (High Scope) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย สําหรับอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ิ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 4 weeks ago

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำโดยอาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต ประธานสาขา และคณาจารย์ อาจารย์สุรสา จันทนา อาจารย์ปรีชา ปั้นเกิด จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย สําหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ครูปฐมวัยยุคดิจิทัล ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร.รังรอง สมมิตร และ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 4 weeks ago

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายพงศกร สวัสดิ์มาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยจ่าสิบตรีธนากร ทองกล่อม นักวิชาการศึกษา หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา นำนายนวพล โชคสิริจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ และนางสาวอรวรรณ พรมวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษา ม.น.ข. ระดับอุดมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1 month 4 weeks ago

#RRU Got Talent วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม RRU Got Talent คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทุกคณะได้มีโอกาสร่วมแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การร้องเพลง การเต้น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 5 days ago

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการ ตัดสินการแข่งขัน Stack (กีฬาเรียงแก้ว)
โดยมีค่าตอบแทนวันละ 500 บาท พร้อมอาหารกลางวัน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.ฉะเชิงเทรา

กำหนดการดังนี้
24-25 กุมภาพันธ์ 2567 อบรมผู้ตัดสิน ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์

8-9 มีนาคม 2567 ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน รับเงินวันละ 500 บาท พร้อมอาหารกลางวัน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ฉะเชิงเทรา

****************************
รับสมัคร จำนวน 20 คน

สมัคร ที่ลิงก์ forms.gle/qpv5WgUd2U5Lg5yR7

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 6 days ago

#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย วันที่ 14 ก.พ. 67 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 6 days ago

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ อาจารย์สิรพัชญ์ หาญนอก อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.กีรติ นันทพงษ์ และ อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมีความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ให้ เป็นนามของสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535 และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็น “สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาราชภัฏทั่วประเทศ”

#คณะครุศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 1 week ago

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีนางสาวศิริญทิพย์ เกิดแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนานาชาติ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยในอาเซียน ครั้งที่ 10 งาน The 7th International Academic & Cultural Exchange for Rajabhat and ASEAN Universities 2024 (IACE 2024) ณ ห้องประชุมพระเพทราชา อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 1 week ago

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ อาจารย์จิรัชญา โคศิลา รองคณบดี เข้าร่วมงาน The 7th International Academic & Cultural Exchange for Rajabhat and ASEAN Universities 2024 (IACE 2024) ภายในงานมีการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนานาชาติ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยในอาเซียน ครั้งที่ 10 คณะครุศาสตร์ส่งนางสาวศิริญทิพย์ เกิดแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมแข่งขัน โดยมี ผศ.ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ เป็นผู้ฝึกสอน พร้อมด้วยอาจารย์สุชาดา จันทร์มณี ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์เข้าร่วมสังเกตการณ์และดูแล ณ ห้องประชุมพระเพทราชา อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 1 week ago

14 กุมภาพันธ์ "วันราชภัฏ"
"คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 1 week ago

#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3) ที่เว็บ reg.rru.ac.th #ผู้สอบผ่านการคัดเลือก_ดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักศึกษาเข้าระบบเพื่อกรอกประวัติส่วนตัวและพิมพ์ใบจ่ายเงินค่าลงทะเบียน (Pay-in) คู่มือการลงทะเบียน bit.ly/RRU-Regis 2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ยืนยันสิทธิ์) วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2567 3. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 5

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 1 week ago

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ผ่านการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2566

ข้อมูลจากเพจ web.facebook.com/profile.php?id=100063777446758

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2 months 1 week ago

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 8.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดการบรรยายพิเศษในรายวิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา
หัวข้อเรื่อง "การจัดทำรายงานการสัมมนาที่มีคุณภาพ”
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายวิฑูรย์ ชั่งโต ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นประธานการเปิดการบรรยายพิเศษ และให้การต้อนรับวิทยากร ณ ห้อง 712 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

จัดโดย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
#ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/edu.efa