ITA2565

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23/03/2023 เวลา 15:42 น.

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การดำเนินการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้าง + แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
+ แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
+ ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ https://edu.rru.ac.th/executive-board/
+ คณะกรรมการประจำคณะ https://edu.rru.ac.th/faculty-board/
+ สาขาวิชา https://edu.rru.ac.th/departments/
+ อาจารย์ประจำหลักสูตร https://edu.rru.ac.th/course-instructor/
o2 ข้อมูลผู้บริหาร + แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
+ แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
+ ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ https://edu.rru.ac.th/executive-board/
+ ผู้บริหารรายบุคคล
+ คณบดี https://edu.rru.ac.th/thipwimon/
+ รองคณบดีวิชาการและวิจัย https://edu.rru.ac.th/darunbhop/
+ รองคณบดีกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู https://edu.rru.ac.th/thidarat/
+ รองคณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ https://edu.rru.ac.th/tanatep/
+ รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพ https://edu.rru.ac.th/nattee/
+ หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ https://edu.rru.ac.th/vorapak/
o3 อำนาจหน้าที่ + แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด + มหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ตามความในมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 https://edu.rru.ac.th/files/act2547.pdf
+ ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และพันธกิจของคณะครุศาสตร์ https://edu.rru.ac.th/visions/
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน
+ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
+ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
+ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
+ แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)
https://edu.rru.ac.th/files/plan-rru-2564-2568.pdf
+ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://edu.rru.ac.th/files/action-plan2565.pdf
o5 ข้อมูลการติดต่อ + แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
• ที่อยู่หน่วยงาน
• หมายเลขโทรศัพท์
• E-mail
• แผนที่ตั้ง
+ เว็บไซต์หน้าการติดต่อ https://edu.rru.ac.th/contact/
+ ข้อมูลการติดต่อ
+ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
+ หมายเลขโทรศัพท์ 038-515-826
+ อีเมล edu@rru.ac.th
+ เฟซบุ๊ก facebook.com/edu.rru.ac
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง + แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
+ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 https://edu.rru.ac.th/files/act2547.pdf
+ เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ http://council.rru.ac.th/
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 การประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ + แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
+ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
+ หน้าแรกเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ https://edu.rru.ac.th/
+ ข่าวประชาสัมพันธ์ https://edu.rru.ac.th/category/news-info/
+ ข่าวกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ https://edu.rru.ac.th/category/news-events/
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A +แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร
ให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง
ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board,
กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
+ หน้าเว็บไซต์ การติดต่อ https://edu.rru.ac.th/contact/
+ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ปี 2565
https://edu.rru.ac.th/12-oct-64/
+ บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์จะมีกล่องข้อความให้ผู้สนใจได้โพสต์สอบถามข้อมูลได้
o9 Social Network + แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง
ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
+ แสดงยังบริเวณด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ทุกเพจ https://edu.rru.ac.th/
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (การดำเนินงาน)
o10 แผนดำเนินงานประจำปี + แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
+ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ
+ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
+ แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
https://edu.rru.ac.th/files/action-plan2565.pdf
o11 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน
+ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีในข้อ o10
+ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
+ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
+ รายงานผลการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565)
+ ประกาศ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
https://edu.rru.ac.th/files/budget2565.pdf
o12 รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี
+ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
+ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
+ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
+ รายงานผลการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 https://edu.rru.ac.th/files/plan2564.pdf
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (การปฏิบัติงาน)
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
+ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
+ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนด
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
+ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจ่ายเงินยืมทดรองราชการ https://edu.rru.ac.th/files/money-manual.pdf
+ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ https://edu.rru.ac.th/files/expenses-official.pdf
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (การให้บริการ)
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ
+ แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล
ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
+ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
เป็นบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการ
หรือการติดต่ออย่างไร
+ หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
+ คณะครุศาสตร์เชื่อมโยงลิงก์จากด้านล่างหน้าเว็บไซต์ทุกเพจของคณะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
+ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย http://grad.rru.ac.th/index.php/2016-07-11-02-45-32
+ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
+ คู่มืออาจารย์ http://academic.rru.ac.th/อาจารย์/
+ ขั้นตอนการขอเปิดเพิ่มรายวิชา http://academic.rru.ac.th/manuals/open_subject.html
+ คู่มืออาจารย์ https://arit.rru.ac.th/ict-teacher/
+ คู่มือนักศึกษา https://arit.rru.ac.th/ict-student/
+ คู่มือสำหรับบุคลากร https://arit.rru.ac.th/ict-staff/
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
+ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
+ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
o16 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ
+ แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
+ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
o17 E–Service + แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
+ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
+ คณะครุศาสตร์เชื่อมโยงลิงก์จากด้านล่างหน้าเว็บไซต์ทุกเพจของคณะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และ https://edu.rru.ac.th/12-oct-64/
+ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ https://reg.rru.ac.th/main/index.php และ http://rruwelearn.com/grad/
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี)
o18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
+ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
+ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณ
ตามประเภทรายการใช้จ่าย
+ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
+ แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 https://edu.rru.ac.th/files/budget2565.pdf
o19 รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
+ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีในข้อ o18
+ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
+ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
+ รายงานผลการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565)
o20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
+ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
+ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
+ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
+ รายงานผลการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 https://edu.rru.ac.th/files/plan2564.pdf
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด)
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ
+ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
+ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
+ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 https://edu.rru.ac.th/files/procurement-plan2565.pdf
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
+ แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
+ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
+ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หน้าแรกของเว็บไซต์ แถบเมนูงานพัสดุ https://www.rru.ac.th/
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน
+ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
+ มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ
หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่
และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
+ เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
+ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง https://www2.rru.ac.th/?p=224
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี
+ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
+ มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
+ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
+ หน่วยงานพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
https://www2.rru.ac.th/parcel/report/Report_2564.pdf
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
o25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
+ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
+ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
+ แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
+ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
+ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
+ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2556
+ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2554
+ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
+ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
+ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2554
+ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยการสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
+ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
+ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2564
o26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
+ แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
+ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
+ ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปี 2564
+ จำนวนข้อมูลบุคลากรสายวิชาการดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. และรศ. ประจำปี 2564
+ จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปี 2564
o27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
+ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
+ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
+ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
+ การพัฒนาบุคลากร
+ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
+ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าป
+ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
+ มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
+ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
o29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
+ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
+ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
+ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
+ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
+ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน จากบุคคลภายนอกและภายใน ผ่านเว็บไซต์ที่ลิงก์ https://edu.rru.ac.th/contact-dean/
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
+ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
+ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด้จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
+ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)
o32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น
+ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์
+ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
+ สามารถแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานจากบุคคลภายนอกและภายใน ผ่านเว็บไซต์ที่ลิงก์ https://edu.rru.ac.th/contact-dean/
o33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม
+ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
+ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร)
o34 นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)
+ แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน
จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
+ ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
+ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
+ จัดแสดงในหน้าแรกและทุกหน้าของเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ https://edu.rru.ac.th/
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร + แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุด
+ เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และโปร่งใส
+ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
+ แสดงผลข้อมูลผ่านหน้าแรกเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ https://edu.rru.ac.th/
+ ข่าวประชาสัมพันธ์ https://edu.rru.ac.th/category/news-info/
+ ข่าวกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ https://edu.rru.ac.th/category/news-events/
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต)
o36 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจำปี
+ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
+ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ
และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
+ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
o37 การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
+ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
+ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
+ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร)
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม
+ แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
+ เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
+ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (แผนป้องกันการทุจริต)
o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
+ แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
+ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
+ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
o40 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
+ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ o39
+ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
+ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
o41 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
+ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
+ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
+ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน)
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
+ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
+ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ
+ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม
ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
o43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
+ แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
+ มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
+ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

 

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23/03/2023 เวลา 15:42 น.