ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และพันธกิจ

ปรัชญา

สร้างครูดี มีความรู้ สู่สังคม


วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิต วิจัย และสร้างนวัตกรรมการศึกษาตามศาสตร์พระราชา
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


อัตลักษณ์

เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการสอน และมีคุณธรรม

 


พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามพระราโชบาย มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ นำความรู้คู่คุณธรรม ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านศาสตร์การศึกษา
2. สร้างงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีบนฐานทรัพยากรชุมชน และท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการ พัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ทำนุบำรุง เสริมสร้างคุณค่า สืบสานศิลปวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย
5. พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ผ่านเครือข่ายการทำงานทางวิชาการที่สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มแข็งทั้งภายในและภายนอก
7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภาคตะวันออก

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/01/2023 เวลา 17:06 น.