อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์

อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2542

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหาร

 • พ.ศ. 2553-2556 ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเลขานุการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • พ.ศ. 2553-2556 ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเลขานุการศูนย์ศึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • พ.ศ. 2555-2556 ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • พ.ศ. 2557- 2560 ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
 • พ.ศ. 2562- 2564 ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองคณบดีกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
 • พ.ศ. 2564- ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองคณบดีกิจการนักศึกษาและ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ (วาระที่ 2)
 • ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • ปฏิบัติหน้าที่สัมภาษณ์ นักศึกษาทุน กยศ.สำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • ประสบการณ์การสอนระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2544 – 2549 ปฏิบัติการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 – 2550 ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สอนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ภาคพิเศษ
 • ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ความเชี่ยวชาญ

 • การศึกษาปฐมวัย

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

 

วันที่ รายการ สถานที่
1-2  มีนาคม 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ศึกษาดูงานการสอนรูปแบบมอนเตสเซอรี่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรม โรงเรียนพีระยานาวิน (ศูนย์พหลโยธินและศูนย์พระนครศรีอยุธยา) และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17-19  ธันวาคม  2559 โครงการอบรมเยาวชนวิทยากรแกนนำด้านคุณธรรม สโมสรทหารปืนใหญ่ กองพลทหารต่อสู้อากาศยาน
18  มีนาคม  2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตสื่อสร้างสรรค์ อนุบาลสร้างสุข สำหรับครูปฐมวัย ห้องโชคอนันต์
5-6  เมษายน  2560 อบรม“การเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” สำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
19-20 เมษายน 2560 สัมมนาผู้นำนักศึกษาและศึกษาดูงานศูนย์การแพทย์สมุนไพร อภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี
27-28 เมษายน   2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ห้องศาลาแก้ว
5-7 กรกฎาคม 2560 โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเชิงระบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอน  แบบ PLC เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์นิเทศก์คณะครุศาสตร์ ห้องประชุมสัมมนาหาดทรายทองรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
10-11 กุมภาพันธ์ 2561 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อการขยายผล (สกอ.) ห้องศรีสยาม
10 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุมสัมมนาและเข้าชมนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “Worlddidac Association 2018” ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
19-20 เมษายน 2561 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จิตวิญญาณความเป็นครูกับการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 33) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
30 ตุลาคม 2562 อบรมโครงการก้าวสู่ 8ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
27-29 เมษายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
13-15 กรกฎาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เดอะฮับเอราวัณ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
17-18 ธันวาคม 2562 ฝึกอบรมการทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
7-9 มีนาคม 2563 โครงการตามรอยแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
8-10 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นโค้ชเพื่อเสริมทักษะตามหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับอาจารย์ ณ โรงแรมลำพวา จ.สมุทรสงคราม โรงแรมลำพวา จ.สมุทรสงคราม
29 พฤศจิกายน 2563 อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม การเก็บข้อมูลออนไลน์สำหรับอาจารย์ ห้องโชคอนันต์
30 พฤศจิกายน–2 ธันวาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและแผนอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” โรงเรียนเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง
16 ธันวาคม 2563 โครงการอบรมเสริมสร้างคณธรรมจริยธรรมและห่างไกลยาเสพติดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
23 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หอประชุมชั้น 5
3 มีนาคม 2564 จัดโครงการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยวิธีของ Webometrics Ranking กิจกรรม : การอบรม Google Scholar Citations Profile สำหรับทีมอาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์ ห้องคอมพิวเตอร์ 900
15-16 มีนาคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะ Digital Literacy และ English Competency เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการU2T) ห้องศรีสยาม
24 มีนาคม 2564 อบรมสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ” ห้องการะเกด
14 มีนาคม 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการปั้นเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย ห้องเจ้าพระยา
21 มีนาคม 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย ห้องเจ้าพระยา
10 มีนาคม 2564 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions) “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่1/2564 ออนไลน์
6-7 มีนาคม 2564 โครงการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


บทความวิจัย

 • ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์และคณะ. (2555). โครงการสำรวจสภาวการณ์ด้านเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก ปี 2555 (Child watch), มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์และคณะ. (2556). โครงการสำรวจสภาวการณ์ด้านเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก ปี 2556 (Child watch), มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์. (2556). โครงการวิจัยขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก เรื่องเด็กเร่ร่อนเมืองพัทยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์. (2557). โครงการวิจัยขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยท้องถิ่นอำเภอบางคล้า, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • ลินดา นาคโปย, ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์และคณะ. (2563). การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะตามแนวทางการบูรณาการ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ และคณะ. (2561). การพัฒนาชุดการเรียนรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลสาวชะโงก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและประสบการณ์ อภิปัญญาบูรณาการกับการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม–ธันวาคม 2561.หน้า 18-29.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ,ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ และคณะ, (2562) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูและสมรรถนะการสอนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2562-มิถุนายน 2562)

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์. (2555). การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย. เอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์. (2557). สัมมนาการศึกษาปฐมวัย. เอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

วันที่ รายการ สถานที่
16-17 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยากรอบรมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ครูโรงเรียนเอกชน ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
3 สิงหาคม 2562  วิทยากรอบรมโครงการ “เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ผู้ดำเนินกิจการและผู้ปกครองที่รับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ปี 2562 ห้องประชุมบางปะกง โรงแรมทีวิลเทจ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
2562 วิทยากรอบรม ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และค่ายครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
2558 – 2563 วิทยากรในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 – 2563 หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
18 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยากรในโครงการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหา อบต.คลองตะเกรา อบต.คลองตะเกรา
28 มีนาคม 2564 วิทยากรในโครงการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรตำบลคลองตะเกรา อบต.คลองตะเกรา
27 – 28 เมษายน  2562 วิทยากรในโครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child-Centered) วันที่ 1 วันที่  27 – 28 เมษายน  2562  และวันที่ 15 มิถุนายน 2562  และรุ่นที่ 2 วันที่  11 – 12 พฤษภาคม  2562  และวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ห้องสัมมนาโรงแรมซันทารา เวลเนสรีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
3-22 กรกฎาคม 2562 ปฏิบัติหน้าที่นิเทศติดตามผลการเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child-Centered) ของครูในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพครูสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และยุคไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์