อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์

 

อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์


ตำแหน่งปัจจุบัน

รองคณบดีกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ประวัติการศึกษา (วุฒิการศึกษา) เรียงลำดับตามวุฒิการศึกษาที่สูงสุด

วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จ

การศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย

2542 สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

 

ประวัติการอบรม การศึกษาดูงาน /การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

รายการ ช่วงเวลา สถานที่
1.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ศึกษาดูงานการสอนรูปแบบมอนเตสเซอรี่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรม

 

1-2  มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนพีระยานาวิน

(ศูนย์พหลโยธินและศูนย์พระนครศรีอยุธยา) และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.โครงการอบรมเยาวชนวิทยากรแกนนำด้านคุณธรรม 17-19  ธันวาคม  2559 ณ สโมสรทหารปืนใหญ่ กองพลทหารต่อสู้อากาศยาน
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตสื่อสร้างสรรค์ อนุบาลสร้างสุข สำหรับครูปฐมวัย 18  มีนาคม  2560 ห้องโชคอนันต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4.อบรม“การเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” 5-6  เมษายน  2560 ณ สำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
5.สัมมนาผู้นำนักศึกษาและศึกษาดูงานศูนย์การแพทย์สมุนไพร อภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี 19-20 เมษายน 2560 โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี

 

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง เทคนิคการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย

27-28 เมษายน   2560 ห้องศาลาแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7.โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเชิงระบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอน  แบบ PLC เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์นิเทศก์คณะครุศาสตร์ 5-7 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมสัมมนาหาดทรายทอง

รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

8.การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อการขยายผล (สกอ.) 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องศรีสยาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

9.ร่วมประชุมสัมมนาและเข้าชมนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “Worlddidac Association 2018” 10 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
10.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จิตวิญญาณความเป็นครูกับการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน 19-20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร๓๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
11.อบรมโครงการก้าวสู่ 8ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 30 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
12.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 27-29 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
13.ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 13-15 กรกฎาคม 2562 ณ เดอะฮับเอราวัณ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
14.ฝึกอบรมการทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 17-18 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
15.โครงการตามรอยแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7-9 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

16.เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นโค้ชเพื่อเสริมทักษะตามหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับอาจารย์ ณ โรงแรมลำพวา จ.สมุทรสงคราม 8-10 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมลำพวา จ.สมุทรสงคราม
17.อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม การเก็บข้อมูลออนไลน์สำหรับอาจารย์ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องโชคอนันต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

18.ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและแผนอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” 30 พฤศจิกายน –

2 ธันวาคม 2563

ณ โรงเรียนเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง
19.โครงการอบรมเสริมสร้างคณธรรมจริยธรรมและห่างไกลยาเสพติดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 16 ธันวาคม 2563 หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
20.เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมชั้น 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

21.จัดโครงการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยวิธีของ Webometrics Ranking

กิจกรรม : การอบรม Google Scholar

Citations Profile สำหรับทีมอาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์

3 มีนาคม 2564 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 900

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

22.โครงการพัฒนาทักษะ Digital Literacy และ English Competency เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการU2T) 15-16 มีนาคม 2564 ห้องศรีสยาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

23.อบรมสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ” 24 มีนาคม 2564 ห้องการะเกด

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

24.อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการปั้นเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย 14 มีนาคม 2564 ห้องเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

25.อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับ

ครูปฐมวัย

 

21 มีนาคม 2564 ห้องเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

26.โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions) “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่1/2564 ผ่านสื่อ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

ออนไลน์
27.โครงการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องการเกด

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ประสบการณ์ด้านการสอน

1.ประสบการณ์การสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

– พ.ศ. 2544 – 2549     ปฏิบัติการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์

2.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา

– พ.ศ. 2546 – 2550     ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สอนระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี ภาคพิเศษ

– พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน   ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ประวัติการทำงานด้านบริหาร

พ.ศ. 2553-2556          ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเลขานุการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พ.ศ. 2553-2556          ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเลขานุการศูนย์ศึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พ.ศ. 2555-2556          ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พ.ศ. 2557- 2560        ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

พ.ศ. 2562- 2564        ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองคณบดีกิจการนักศึกษาและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์

พ.ศ. 2564- ปัจจุบัน      ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองคณบดีกิจการนักศึกษาและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ (วาระที่ 2)

 

 

ประวัติการทำงานด้านวิชาการ/ด้านอื่นๆ

– วิทยากรอบรมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ครูโรงเรียนเอกชน

วันที่ 16-17 พ.ศ.กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

– วิทยากรอบรมโครงการ “เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ผู้ดำเนินกิจการและผู้ปกครองที่รับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ปี 2562  วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบางปะกง โรงแรมทีวิลเทจ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

– วิทยากรอบรม ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และค่ายครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

– วิทยากรในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ประจำปีการศึกษา 2558 – 2563

-วิทยากรในโครงการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหา อบต.คลองตะเกรา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

– วิทยากรในโครงการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรตำบลคลองตะเกรา วันที่ 28 มีนาคม 2564

– วิทยากรในโครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child-Centered)

รุ่นที่ 1 วันที่  27 – 28 เมษายน  2562  และวันที่ 15 มิถุนายน 2562  และรุ่นที่ 2 วันที่  11 – 12 พฤษภาคม  2562  และวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสัมมนาโรงแรมซันทารา เวลเนสรีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

– ปฏิบัติหน้าที่นิเทศติดตามผลการเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child-Centered) ของครูในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพครูสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และยุคไทยแลนด์ 4.0

ระหว่างวันที่ 3-22 กรกฎาคม 2562

– ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

– ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

– ปฏิบัติหน้าที่สัมภาษณ์ นักศึกษาทุน กยศ.สำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เอกสารการสอน

ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์. (2555). การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย. เอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์. (2557). สัมมนาการศึกษาปฐมวัย. เอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 

.

 

ผลงานวิจัย

ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์และคณะ. (2555). โครงการสำรวจสภาวการณ์ด้านเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก ปี 2555 (Child watch), มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.

ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์และคณะ. (2556). โครงการสำรวจสภาวการณ์ด้านเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก

ปี 2556 (Child watch), มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.

ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์. (2556). โครงการวิจัยขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก เรื่องเด็กเร่ร่อนเมืองพัทยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.

ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์. (2557). โครงการวิจัยขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยท้องถิ่นอำเภอบางคล้า, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.

ลินดา นาคโปย, ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์และคณะ. (2563). การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะตามแนวทางการบูรณาการ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน, มหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.

ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ และคณะ. (2561). การพัฒนาชุดการเรียนรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลสาวชะโงก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและประสบการณ์ อภิปัญญาบูรณาการกับการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม–ธันวาคม 2561.หน้า  18-29.

ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ,ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ และคณะ, (2562) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูและสมรรถนะการสอนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2562-มิถุนายน 2562)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร