ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด


ตำแหน่งปัจจุบัน

รองคณบดีวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ด.ด.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2548

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ.2553-ปัจจุบัน)

ระดับปริญญาตรี

 • ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา
 • การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา 2
 • เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
 • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
 • เทคโนโลยีการศึกษา
 • มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 3
 • การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา 1
 • การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ
 • กระบวนการเสียง
 • การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์
 • การผลิตมัลติมีเดีย
 • การทดลองและปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประสบการณ์วิชาชีพครู 1
 • การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • เทคโนโลยีการจัดการความรู้
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • การผลิตวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล
 • การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
 • การออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อการศึกษา
 • หลักการ ทฤษฎีทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 • การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 • การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
 • คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
 • การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และสารสนเทศการศึกษา
 • การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 2
 • การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
 • การออกแบบและการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
 • วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา
 • หลักการ ทฤษฎี และวิสัยทัศน์ ทางเทคโนโลยีการศึกษา
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 • ศาสตร์พระราชา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสอนภาษาอังกฤษ

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 • คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
 • คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

 


ความเชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • เทคโนโลยีการศึกษา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
 • สื่อการสอน

 


 

รายงานผลการวิจัย

 • ดรัณภพ เพียรจัด, วราภรณ์ สินถาวร และ จิรัชญา โคศิลา. (2563). การส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับ การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และการใช้ประทุษวาจาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • ดรัณภพ เพียรจัด และ วราภรณ์ สินถาวร. (2561). การพัฒนารูปแบบสื่อการสอนสารสนเทศและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษาจังหวัด ฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • ดรัณภพ เพียรจัด และ วราภรณ์ สินถาวร. (2561). การพัฒนารูปแบบสื่อการสอนสารสนเทศและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษาจังหวัด ฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • วราภรณ์ สินถาวร, สุนาฏ จันทนา และ ดรัณภพ เพียรจัด. (2561). การศึกษาสภาพปัญหา และ ความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพครูสำหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • ดรัณภพ เพียรจัด และ วราภรณ์ สินถาวร (2560). การพัฒนารูปแบบสื่อการสอนสารสนเทศและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษา
  จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • ดรัณภพ เพียรจัด. (2556). การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับโรงเรียนเครือข่ายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ดรัณภพ เพียรจัด. (2555) การพัฒนารูปแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ดรัณภพ เพียรจัด. (2551). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาเพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 


บทความวิจัย

 • ดรัณภพ เพียรจัด, วราภรณ์ สินถาวร และ จิรัชญา โคศิลา. (2563). การส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และการใช้ประทุษวาจาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม. pp.24-pp.32.
 • จิรัชญา โคศิลา, ปฐวีร์ วิจบ, ดรัณภพ เพียรจัด และ วราภรณ์ สินถาวร. (2563). ผลการใช้เครื่องมือ ประเมินผลออนไลน์ระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal). ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม. pp.15-pp.23.
 • ดรัณภพ เพียรจัด และ วราภรณ์ สินถาวร (2561). การพัฒนารูปแบบสื่อการสอนสารสนเทศและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษาจังหวัด ฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการและเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9. 3-4 เมษายน 2561. pp.58-pp.66.
 • วราภรณ์ สินถาวร, สุนาฏ จันทนา และ ดรัณภพ เพียรจัด (2561). การศึกษาสภาพปัญหา และความ ต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพครูสำหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการและ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9. 3-4 เมษายน 2561. pp.32-pp.41.
 • พรทิพย์ อ้นเกษม, ดรัณภพ เพียรจัด, วิภาภรณ์ บุญยงค์, อังคณา กุลนภาดล, จิรัชญา โคศิลา และณัฐกานต์ พจนพิมล. (2561). การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561.
 • Darunbhop Pianjud, Onjaree Natakuatoong, and Jiracha Vicheanpanya. The Development of a Knowledge Management System to Promote the Sufficiency Economy Philosophy for the Basic Education Teacher. IJEEEE 2013 Vol.3(3): 219-223.
 • ดรัณภพ เพียรจัด. (2552). การสร้างค่านิยมการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการเรียนการสอนการสอนบนเว็บด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและกรณีศึกษาในวิชาภาษาไทย. วารสารประชุมทางวิชาการงานโสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 14, 40(2), 35-37.
 • ดรัณภพ เพียรจัด. (2551). รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและการ เรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาเพื่อสร้างค่านิยมด้สนการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา, 15(1), 23-25.
 • ดรัณภพ เพียรจัด. (2008), การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา เพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา1. An Online Journal of Education, Vol.3 No.2.

 


การนำเสนองานวิจัย

 • นำเสนอในหัวข้องานวิจัยเรื่อง The Development of a Knowledge Management System to Promote the Sufficiency Economy Philosophy for the Basic Education Teacher ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2013 2nd International Conference on Knowledge and Education Technology (ICKET 2013) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ.2556

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • ดรัณภพ เพียรจัด. (2559). การผลิตสื่อการสอนอย่างเป็นระบบ. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ดรัณภพ เพียรจัด. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ

 • ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ทุนวิจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2555

 


งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

 

ปี รายการ สถานที่
2561-2564 การอบรมเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 การอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนววิชาชีพครู
อบรมให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพมหานครที่จะออกฝึกสอนในโรงเรียน
วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร
2562-2564 การอบรมเรื่อง การปฏิบัติตนในหน้าที่ครูผู้สอน อบรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน สาขาวิชาดนตรีสากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2563 การอบรมเรื่อง การถ่ายภาพและวีดิทัศน์เพื่อผลิตสื่อการศึกษา อบรมให้แก่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ.ระยอง
การอบรมเรื่อง การใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 เพื่อจัดการเรียนรู้
จ.ระยอง
2563 การอบรมเรื่อง การพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี การอบรมเรื่อง การถ่ายภาพและวีดิทัศน์เพื่อผลิตสื่อการศึกษา
อบรมให้แก่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ.ฉะเชิงเทรา
โรงแรมซันไรซ์ลากูน จ.ฉะเชิงเทรา
2563 การอบรมเรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ผู้จัดและวิทยากร) สวนนงนุช จ.ชลบุรี
2559-2564 การอบรมเรื่อง การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น1-4 (ผู้จัดและวิทยากร) โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี