ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด

 


ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • สถานที่ทำงาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ตำแหน่งบริหาร

 • รองคณบดีวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ประวัติการศึกษา

 

วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา ปี สถาบัน
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ด.ด.)
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(ค.ม.)
โสตทัศนศึกษา 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

เทคโนโลยีทางการศึกษา

2548 มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ประสบการณ์ทำงานด้านการสอน

 • พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน : ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ประสบการณ์การสอน ชื่อวิชา
ระดับปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา
การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา 2
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
เทคโนโลยีการศึกษา
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 3
การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา 1
การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ
กระบวนการเสียง
การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์
การผลิตมัลติมีเดีย
การทดลองและปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง
เทคโนโลยีการจัดการความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
การผลิตวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล
การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
การออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อการศึกษา
หลักการ ทฤษฎีทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และสารสนเทศการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 2
การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
การออกแบบและการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา
หลักการ ทฤษฎี และวิสัยทัศน์ ทางเทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ศาสตร์พระราชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสอนภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

 


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สื่อการสอน

ผลงานวิชาการ

1. รายงานผลการวิจัย

 • ดรัณภพ เพียรจัด, วราภรณ์ สินถาวร และ จิรัชญา โคศิลา. (2563). การส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับ การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และการใช้ประทุษวาจาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • ดรัณภพ เพียรจัด และ วราภรณ์ สินถาวร. (2561). การพัฒนารูปแบบสื่อการสอนสารสนเทศและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษาจังหวัด ฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • ดรัณภพ เพียรจัด และ วราภรณ์ สินถาวร. (2561). การพัฒนารูปแบบสื่อการสอนสารสนเทศและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษาจังหวัด ฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • วราภรณ์ สินถาวร, สุนาฏ จันทนา และ ดรัณภพ เพียรจัด. (2561). การศึกษาสภาพปัญหา และ ความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพครูสำหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • ดรัณภพ เพียรจัด และ วราภรณ์ สินถาวร (2560). การพัฒนารูปแบบสื่อการสอนสารสนเทศและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษา
  จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • ดรัณภพ เพียรจัด. (2556). การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับโรงเรียนเครือข่ายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ดรัณภพ เพียรจัด. (2555) การพัฒนารูปแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ดรัณภพ เพียรจัด. (2551). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาเพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2. บทความวิจัย

 • ดรัณภพ เพียรจัด, วราภรณ์ สินถาวร และ จิรัชญา โคศิลา. (2563). การส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และการใช้ประทุษวาจาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม. pp.24-pp.32.
 • จิรัชญา โคศิลา, ปฐวีร์ วิจบ, ดรัณภพ เพียรจัด และ วราภรณ์ สินถาวร. (2563). ผลการใช้เครื่องมือ ประเมินผลออนไลน์ระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal). ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม. pp.15-pp.23.
 • ดรัณภพ เพียรจัด และ วราภรณ์ สินถาวร (2561). การพัฒนารูปแบบสื่อการสอนสารสนเทศและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษาจังหวัด ฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการและเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9. 3-4 เมษายน 2561. pp.58-pp.66.
 • วราภรณ์ สินถาวร, สุนาฏ จันทนา และ ดรัณภพ เพียรจัด (2561). การศึกษาสภาพปัญหา และความ ต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพครูสำหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการและ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9. 3-4 เมษายน 2561. pp.32-pp.41.
 • พรทิพย์ อ้นเกษม, ดรัณภพ เพียรจัด, วิภาภรณ์ บุญยงค์, อังคณา กุลนภาดล, จิรัชญา โคศิลา และณัฐกานต์ พจนพิมล. (2561). การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561.
 • Darunbhop Pianjud, Onjaree Natakuatoong, and Jiracha Vicheanpanya. The Development of a Knowledge Management System to Promote the Sufficiency Economy Philosophy for the Basic Education Teacher. IJEEEE 2013 Vol.3(3): 219-223.
 • ดรัณภพ เพียรจัด. (2552). การสร้างค่านิยมการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการเรียนการสอนการสอนบนเว็บด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและกรณีศึกษาในวิชาภาษาไทย. วารสารประชุมทางวิชาการงานโสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 14, 40(2), 35-37.
 • ดรัณภพ เพียรจัด. (2551). รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและการ เรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาเพื่อสร้างค่านิยมด้สนการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา, 15(1), 23-25.
 • ดรัณภพ เพียรจัด. (2008), การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา เพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา1. An Online Journal of Education, Vol.3 No.2.

3. การนำเสนองานวิจัย

 • นำเสนอในหัวข้องานวิจัยเรื่อง The Development of a Knowledge Management System to Promote the Sufficiency Economy Philosophy for the Basic Education Teacher ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2013 2nd International Conference on Knowledge and Education Technology (ICKET 2013) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ.2556

4. หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน

 • ดรัณภพ เพียรจัด. (2559). การผลิตสื่อการสอนอย่างเป็นระบบ. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ดรัณภพ เพียรจัด. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

5. ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ

 • ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ทุนวิจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2555

6. งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

 

รายการ เวลา สถานที่
การอบรมเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21
การอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนววิชาชีพครู
อบรมให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพมหานครที่จะออกฝึกสอนในโรงเรียน
2561-2564 วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร
การอบรมเรื่อง การปฏิบัติตนในหน้าที่ครูผู้สอน อบรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน 2562-2564 สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การอบรมเรื่อง การถ่ายภาพและวีดิทัศน์เพื่อผลิตสื่อการศึกษา อบรมให้แก่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จ.ระยอง
การอบรมเรื่อง การใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 เพื่อจัดการเรียนรู้
2563 จ.ระยอง
การอบรมเรื่อง การพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี
การอบรมเรื่อง การถ่ายภาพและวีดิทัศน์เพื่อผลิตสื่อการศึกษา อบรมให้แก่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จ.ฉะเชิงเทรา
2563 โรงแรมซันไรซ์ลากูน
จ.ฉะเชิงเทรา
การอบรมเรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(ผู้จัดและวิทยากร)
2563 ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี
การอบรมเรื่อง การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น1-4
(ผู้จัดและวิทยากร)
2559-2564 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี

 

ดาวน์โหลดเอกสาร