ดาวน์โหลดเอกสารงานวางแผนและงบประมาณ

งานวางแผนและพัฒนา

 

งบประมาณ

 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

 

ประกันคุณภาพ

 

แผนงานคณะครุศาสตร์

 • แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2565-2568 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2565-2568 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 • แผนบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนปฏิบัติการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565