สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์สุชาดา  จันทร์มณี
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์จิรัชญา โคศิลา
รองคณดีกิจการนักศึกษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ หงษาชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพล ศุขสุเมฆ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ