สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์จิรัชญา โคศิลา
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ บางเสน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ หงษาชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพล ศุขสุเมฆ
รองคณบดีกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์สุชาดา  จันทร์มณี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ