สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
รองคณบดีวางแผนและพัฒนา และประกันคุณภาพ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา