สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
รองคณบดีวางแผนและพัฒนา และประกันคุณภาพ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา