สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี
รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา