คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


 

รายนามคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดี ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดี รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง รองคณบดี กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
ดร.บุญเลิศ ค่อนสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุวัชราพร สวยอารมณ์ ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ
อาจารย์จิรัชญา โคศิลา ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน นิธิไชโย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
นางสาววรภัค จ้อยจินดา หัวหน้าสำนักงานคณบดี เลขานุการ
นางสาวปิยนันต์ ต่อแสงธรรม นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ