หลักสูตร

หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13/08/2021 เวลา 20:07 น.


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีจำนวน 8 หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 

เอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง