หลักสูตร

หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22/12/2023 เวลา 13:31 น.


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี 2567
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีจำนวน 3 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 13 สาขาวิชา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีจำนวน 8 หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต


เอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง