หลักสูตร

หลักสูตรของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีจำนวน 8 หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

เอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/06/2021 เวลา 01:59 น.