หลักสูตร

หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/12/2021 เวลา 18:04 น.


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีจำนวน 8 หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 

เอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง