สาขาวิชาภาษาไทย

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกีรติ นันทพงษ์
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยคณบดีงานบริการวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ดร.ประกอบกูล นาคพิทักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์สิรพัชญ์ หาญนอก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์กิตติพงษ์ แบสิ่ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย