สาขาวิชาภาษาไทย

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย


อาจารย์สิรพัชญ์ หาญนอก
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดร.ประกอบกูล นาคพิทักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กีรติ นันทพงษ์
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย