สาขาวิชาภาษาไทย

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดร.ประกอบกูล นาคพิทักษ์
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์วรรณา รัตนประเสริฐ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย