สาขาวิชาภาษาไทย

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดร.ประกอบกูล นาคพิทักษ์
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์วรรณา รัตนประเสริฐ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกีรติ นันทพงษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

 

อาจารย์สิรพัชญ์ หาญนอก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย