สาขาวิชาภาษาไทย

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย


อาจารย์สิรพัชญ์ หาญนอก
ผู้ช่วยคณบดี
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

 

อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.กีรติ นันทพงษ์
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย