สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์ ดร.สุวัชราพร สวยอารมณ์
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

 

อาจารย์ปิยะฉัตร เอื้อชินกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว