สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์ ดร.สุวัชราพร สวยอารมณ์
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์ปิยะฉัตร เอื้อชินกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว