บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 03/12/2021 เวลา 19:52 น.


 

นางสาววรภัค จ้อยจินดา
หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์

นางสาวอัจฉรา พรมที
นักวิชาการศึกษา

นางสาวทัศนีย์ พรเพิ่มทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจีระ บุญจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปิยนันต์ ต่อแสงธรรม
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเกศรินทร์ เกิดในหล้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมานิสา มิตรโกสุม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางอลัลดา รื่นเจริญ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวจินต์ณิภา เนาวภาส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา