บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


 

นางสาววรภัค จ้อยจินดา
หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์

นางสาวอัจฉรา พรมที
นักวิชาการศึกษา

นางสาวทัศนีย์ พรเพิ่มทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจีระ บุญจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปิยนันต์ ต่อแสงธรรม
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเกศรินทร์ เกิดในหล้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมานิสา มิตรโกสุม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางอลัลดา รื่นเจริญ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวจินต์ณิภา เนาวภาส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/06/2021 เวลา 02:53 น.