บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


 

นางสาววรภัค จ้อยจินดา
หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์

นางสาวอัจฉรา พรมที (พี่หญิง)
นักวิชาการศึกษา

นางสาวทัศนีย์ พรเพิ่มทรัพย์ (พี่นี)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจีระ บุญจันทร์ (พี่จีระ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปิยนันต์ ต่อแสงธรรม (พี่นัน)
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเกศรินทร์ เกิดในหล้า (พี่ตุ๊ก)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมานิสา มิตรโกสุม (พี่เจี๊ยบ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอลัลดา รื่นเจริญ (พี่ปลา)
นักวิชาการศึกษา

นางสาวจินต์ณิภา เนาวภาส (พี่แฟง)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา