คุณจินต์ณิภา เนาวภาส

นางสาวจินต์ณิภา เนาวภาส


ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2554

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23/04/2022 เวลา 12:18 น.