นางสาวจินต์ณิภา เนาวภาส

นางสาวจินต์ณิภา เนาวภาส


ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) เทคโนโลยีการศึกษา

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/12/2021 เวลา 18:40 น.