คุณอัจฉรา พรมที

นางสาวอัจฉรา พรมที


ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2543
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2550

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23/04/2022 เวลา 12:15 น.