นางสาวอัจฉรา พรมที

นางสาวอัจฉรา พรมที


ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/12/2021 เวลา 18:41 น.