คุณจีระ บุญจันทร์

นายจีระ บุญจันทร์


ตำแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ธุรกิจศึกษา สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 2541

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23/04/2022 เวลา 12:16 น.