สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  หุ่นแสน
ประธานสาขาวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

 

อาจารย์ ดร.ศรัญภร ศิลปประเสริฐ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา