สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ แก้วมาเมือง
ประธานสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

 

อาจารย์ ดร.ศรัญภร ศิลปประเสริฐ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.อำนาจ บุญประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา