สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง
ประธานสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญพร เอี่ยมพญา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.อำนาจ บุญประเสริฐ
อาจารย์ประจำสาขาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ คำชาย
อาจารย์ประจำสาขาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา