สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

 

อาจารย์ ดร.อำนาจ บุญประเสริฐ
ประธานสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา