อาจารย์ ดร.ศรัญภร ศิลปประเสริฐ

อาจารย์ ดร.ศรัญภร ศิลปประเสริฐ


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

 

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2564
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2552
ป.บัณฑิต ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2550
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2546

 

ผลงานทางวิชาการ

  • หทัยชนก วงศ์กาฬสินธุ์ และ ศรัญภร ศิลปประเสริฐ. (2565). แนวทางการนิเทศภายในผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 5 ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง เขต 1. ใน รายงานการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิชาการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ความท้าทายของการจัดการการศึกษาใหม่หลังวิกฤติ CoviD-19” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565. (หน้า 128-134). กรุงเทพฯ: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.
  • สมนึก นวลคำ, ศรัญภร ศิลปประเสริฐ, หทัยชนก วงศ์กาฬสินธุ์, นัฏพันธ์ ดิศเจริญ และ กิตติภูมิ พานทอง. (2566). แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ CBTx. เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในอนาคต ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร. ใน การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 “ความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในอนาคต” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566. (หน้า 716-729). กรุงเทพฯ: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.
  • สรรเสริญ หุ่นแสน, ศรัญภร ศิลปประเสริฐ, กัญภร เอี่ยมพญา, พัชรินทร์ แก้วมาเมือง และ กัมปนาท วัชรธนาคม. (2566). บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย, 24(2), (ใบตอบรับTCI กลุ่ม 2)
    5.3 ปริญญานิพนธ์/บทความวิจัยจากปริญญานิพนธ์
  • ศรัญภร ศิลปประเสริฐ. (2563). การพัฒนาตัวแบบความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
  • ศรัญภร ศิลปประเสริฐ, สุบิน ยุระรัช, วราภรณ์ ไทยมา. (2564). การพัฒนาตัวแบบความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วารสารJournal of Roi Kaensarn Academi ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่, 6(10), (TCI กลุ่ม 2)
  • ศรัญภร ศิลปประเสริฐ, สรรเสริญ หุ่นแสน, กัญภร เอี่ยมพญา, พัชรินทร์ แก้วมาเมือง และ อำนาจ บุญประเสริฐ (2566). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. 10(9), (TCI กลุ่ม 2)