สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน นิธิไชโย
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ สินถาวร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
รองคณบดีวิชาการและวิจัย