สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด
รองคณบดีวิชาการและวิจัย และประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ สินถาวร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน นิธิไชโย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนาฏ จันทนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยสี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา