ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ สินถาวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ สินถาวร


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • พ.ศ. 2546- ปัจจุบัน ปฏิบัติการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา

 • การบริหารโครงการ
 • การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา
 • กลยุทธ์การฝึกอบรม-สัมมนาทางการศึกษา
 • การทดลองปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 • จรรยาบรรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
 • การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 • การบูรณาการการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
 • การทดลองปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ
 • การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 2
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 • คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
 • คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

 


ความเชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 


รายงานผลการวิจัย

 • ดรัณภพ เพียรจัด, วราภรณ์ สินถาวร และ จิรัชญา โคศิลา. (2563). การส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และการใช้ประทุษวาจาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • ดรัณภพ เพียรจัด และ วราภรณ์ สินถาวร. (2561). การพัฒนารูปแบบสื่อการสอนสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • ดรัณภพ เพียรจัด และ วราภรณ์ สินถาวร. (2561). การพัฒนารูปแบบสื่อการสอนสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • วราภรณ์ สินถาวร, สุนาฏ จันทนา และ ดรัณภพ เพียรจัด. (2561). การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพครูส าหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • วราภรณ์ สินถาวร, อังคณา กุลนภาดล, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ และ สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ FRMU ปี 2555-2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.
 • วราภรณ์ สินถาวร. (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วราภรณ์สินถาวร. (2553). การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • วราภรณ์ สินถาวร. (2552). การติดตามผลการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • วราภรณ์ สินถาวร. (2551). การติดตามผลการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  ราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • วราภรณ์ สินถาวร. (2549). การติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  ราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • วราภรณ์ สินถาวร. (2547). การส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฏราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


บทความวิจัย

 • วราภรณ์ สินถาวร, อังคณา กุลนภาดล, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ และสุพัฒน์ เศรษฐคมกุล. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ FRMU ปี 2555-2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, จันทบุรี.รายงานสืบเนื่องจากการการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 11. 19-20 ธันวาคม2560 pp.192-pp197.
 • ดรัณภพ เพียรจัด และ วราภรณ์ สินถาวร (2561). การพัฒนารูปแบบสื่อการสอนสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9. 3-4 เมษายน 2561. pp.58-pp.66.
 • วราภรณ์ สินถาวร, สุนาฏ จันทนา และ ดรัณภพ เพียรจัด (2561). การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพครูส าหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9. 3-4 เมษายน 2561. pp.32-pp.41.
 • วราภรณ์ สินถาวร. (2554). แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารครุศาสตร์, 4(1), มกราคม-มิถุนายน. pp.8-pp.13

 


การนำเสนองานวิจัย

 • บทความวิจัย เรื่อง A Study in Information Usage Behavior of Students in Rajabhat Rajanagarindra University. ในงานประชุมวิชาการ The Asian Conference on the Social Sciences 2013 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2556.

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • วราภรณ์ สินถาวร. (2559). เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • วราภรณ์ สินถาวร. (2557). เทคโนโลยีการถ่ายภาพ. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ (บทความวิชาการ)

 • จิรัชญา โคศิลา, ปฐวีร์ วิจบ, ดรัณภพ เพียรจัด และ วราภรณ์ สินถาวร. (2563). ผลการใช้เครื่องมือประเมินผลออนไลน์ระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่4. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal). ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม. pp.15-pp.23.
 • ดรัณภพ เพียรจัด, วราภรณ์ สินถาวร และ จิรัชญา โคศิลา. (2563). การส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และการใช้ประทุษวาจาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน:กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ประจ าเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม. pp.24-pp.32.

 


งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

ปี รายการ สถานที่
2563 การอบรมเรื่อง การถ่ายภาพและวีดิทัศน์เพื่อผลิตสื่อการศึกษา จังหวัดระยอง
2563 การอบรมเรื่อง การพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี จังหวัดฉะเชิงเทรา
2563 การอบรมเรื่อง การพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี จังหวัดระยอง
2563 การอบรมเรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครู ใน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี