ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน นิธิไชโย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน นิธิไชโย


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2539
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาลัยครูจันทรเกษม 2535

 

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

 • นักวิชาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (2536-2537)
 • รับราชการเป็น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ที่ “หน่วยเวชนิทัศน์” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มกราคม 2540-มกราคม 2541)
 • เข้ารับราชการตำแหน่ง อ.1 ระดับ 4 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2541 – ปัจจุบัน
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (2541–2544)
 • กรรมการโปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (2541–2550)
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา (2550–ปัจจุบัน)
 • รองหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา แผนกงานซ่อมบำรุง (3 ตุลาคม 2546)
 • รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายบริหารบูรณาการและส่งเสริมพัฒนาวิชาการ (25 กรกฎาคม 2546)
 • กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี 2547-2548
 • รองประธานกรรมการ ดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนราชภัฏฉะเชิงเทรา จำกัด (2547–2549)
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (2550-2552)
 • ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ร้านค้าราชภัฏฉะเชิงเทรา จำกัด (2549–2551)
 • ผู้ประสานงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ทสรช.) ปี 2550 และ ปี 2551
 • ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (2550-28 กุมภาพันธ์ 2552)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จาก คณาจารย์ประจำ (12 มกราคม 2551 – 28 กุมภาพันธ์ 2552)
 • รองอธิการบดีบริหาร สมัยผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ (รักษาการอธิการบดี) (1 มีนาคม 2552)
 • ประธานกรรมการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU E-Learning Center) (2552-มกราคม 2556)
 • ประธานสาขาเทคโนโลยีการศึกษา (ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2553-กุมภาพันธ์ 2556)
 • ประธานที่ปรึกษา ”ชมรมศาสนาและวัฒนธรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ประจำปี 2554,2555)
 • กรรมการและเลขานุการ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (วาระ 16 กุมภาพันธ์ 2554–2556)
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประเภทบุคลากรภายใน (ตั้งแต่ กันยายน 2554-2557)
 • รองอธิการบดี กิจการพิเศษ (สิงหาคม 2556 – มิถุนายน 2557)
 • รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (1 เมษายน 2561–25 เมษายน 2564)

ประสบการณ์การสอน

 • สอนนักศึกษาป.ตรี สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่ปี 2541-ปัจจุบัน
 • สอนนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สาขาบริหารการศึกษา ในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปี 2546
 • อาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่ปี 2548
 • สอนนักศึกษาครุศาสตร์ สาขา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่ปี2551 – ปัจจุบัน (2554)
 • อาจารย์ถวายความรู้แด่พระสงฆ์ วิชา ”การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้” คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร (ตั้งแต่ปี 2552-ปัจจุบัน)

ประวัติการเป็นกรรมการฯ

 • กรรมการตัดสินงานวิจัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
 • กรรมการตัดสินสื่อการเรียนการสอนในระดับโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2545–ปัจจุบัน
 • กรรมการตัดสินสื่ออีเลิร์นนิง (Sipa pitch) ปี 2550,2551
 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจสื่อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจสื่อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประสานมิตร
 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจสื่อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจสื่อนักศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
 • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2551
 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงานวิชาการสื่อเพื่อขอผลงานอาจารย์ ๓ ในด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน
 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจสื่อวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน
 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจสื่อดุษฎีนิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2553-ปัจจุบัน
 • กรรมการยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์ ปี 2551
 • กรรมการจัดทำหลักสูตรประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ปี 2552
 • กรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ย. 2551)
 • กรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (กุมภาพันธ์ 2552)
 • คณะกรรมการบริหาร ปรับปรุงรูปแบบแผนธุรกิจเชิงหารายได้ Rrubi ปี (2553–2555)
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ Rrubi ปี (2558–2559)

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

 • ศึกษาดูงานด้านการศึกษาในกลุ่มยุโรป/ออสเตรีย/เยอรมัน ปี 2545 บริษัท Multimedia Asia จำกัด (19 พฤษภาคม 2549)
 • ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (20 พฤษภาคม 2549)
 • สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (20 พฤษภาคม 2549)
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (20 พฤษภาคม 2549)
 • Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR) Kelana Jaya, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, ประเทศมาเลเซีย (22 กุมภาพันธ์ 2549)
 • Multimedia University (MMU) Cyberjaya, ประเทศมาเลเซีย (22 กุมภาพันธ์ 2549)
 • National Institute of Education (NIE) Nanyang Technological University, ประเทศสิงคโปร์ (23 กุมภาพันธ์ 2549)
 • Centre for Educational Development (CED) Nanyang Technological University, ประเทศสิงคโปร์ (23 กุมภาพันธ์ 2549)
 • AMIC Nanyang Technological University, ประเทศสิงคโปร์ (23 กุมภาพันธ์ 2549)
 • ศึกษาดูงานด้านอีเลิร์นนิงประเทศสิงค์โปร และมาเลเซีย ปี 2551
 • ศึกษาดูงานด้านการศึกษามหาวิทยาลัยครูกว่างสี ประเทศจีน ปี 2551
 • ศึกษาดูงานด้านการศึกษาวิทยาลัยครูฉวี่จิ้ง ประเทศจีน ปี 2552
 • ศึกษาดูงานด้านอีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2552
 • ศึกษาดูงานด้านการศึกษาระดับประถมและมหาวิทยาลัย ประเทศเกาหลี ปี 2553
 • ศึกษาดูงานด้านอีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2553
 • ศึกษาดูงานด้านการศึกษาระดับประถม และมหาวิทยาลัย ณ เกาะฮ่องกง ปี 2554
 • ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี พัทยา จังหวัดชลบุรี ปี 2561
 • ฝึกอบรม Mambo , Joomla (กันยายน 2551)
 • ฝึกอบรมการสอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา (พฤศจิกายน 2551)
 • อบรม”กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล” (พฤษภาคม 2552)
 • การตรวจกิจการสหกรณ์ (พ.ศ. 2555)

 

 


รายงานผลการวิจัย

 • งานวิจัย ”ประเมินผลโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชลบุรี” (คณะวิจัย 2545)
 • งานวิจัย”การใช้สื่อการเรียนการสอนของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในสถาบันราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง” (ปี 2547)
 • งานวิจัย”เหตุผลในการเลือกศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” (ปี 2550)
 • การศึกษาความพร้อมของโรงเรียนและผู้ปกครองต่อการใช้อุปกรณ์ Tablet ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (ปี 2556)

 


บทความวิจัย

 • กฤษฎา พลอยศรี, สุชิน นิธิไชโย (2563). การพัฒนาฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.