ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี


ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 2550
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 2545

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
 • การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา 2
 • การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การจัดการอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
 • ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
 • การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์
 • การผลิตและนำเสนอมีเดียเพื่อการศึกษา
 • ธุรกิจสื่อมัลติมีเดีย
 • การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อไหว 2 มิติและ 3 มิติ

 

 


รายงานผลการวิจัย

 • กฤษฎา พลอยศรี, จรัญ แสนราช (2558). การใช้เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลเพื่อปรับปรุงรูปแบบการให้บริการยืมคืนหนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


บทความวิจัย

 • กฤษฎา พลอยศรี, สุชิน นิธิไชโย (2563). การพัฒนาฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.