สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต
ผู้ช่วยอธิการบดี
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ ดร.จิตติพร บ่มไล่
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

อาจารย์สุรสา จันทนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ปรีชา ปั้นเกิด
ผู้ช่วยคณบดีงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย