สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์
รองคณบดีกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา ลุมพิกานนท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ ดร.จิตติพร บ่มไล่
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์สุรสา จันทนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ปรีชา ปั้นเกิด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย