สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา

อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวทัต
ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา

อาจารย์ ดร.บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา