ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 2556
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2542

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ.2552- ปัจจุบัน)
 • ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ 2543-2551)

ระดับปริญญาตรี

 • สถิติธุรกิจ
 • การวิจัยทางการศึกษา
 • การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
 • การคิดและการตัดสินใจ
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 • สถิติสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น
 • คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 • หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
 • การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
 • การทดสอบและการวัดผลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 • การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ระดับปริญญาโท

 • วิธีวิทยาการวิจัย
 • การวิจัยทางการศึกษา
 • สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

 


ความเชี่ยวชาญ

 • วัดผล วิจัยการศึกษาและสถิติทางการศึกษา

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

 

วันที่ รายการ สถานที่
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 อบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนเรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์ส าหรับวัดผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(ออนไลน์)

 

รายงานผลการวิจัย

 • วัชรากร พาหะนิชย์, พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์, อังคณา กุลนภาดล และปรารถนา มณีฉาย. (2556). การพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อศูนย์วิจัยท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • วัชรากร พาหะนิชย์, พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์, อังคณา กุลนภาดล และปรารถนา มณีฉาย. (2556). ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • วัชรากร พาหะนิชย์, พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์, อังคณา กุลนภาดล และปรารถนา มณีฉาย. (2556). ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • อังคณา กุลนภาดล. (2557). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • อังคณา กุลนภาดล. (2557). การพัฒนาแบบประเมินทางเลือกส าหรับประเมินผลการเรียนรู้. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • อังคณา กุลนภาดล. (2558). การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • อังคณา กุลนภาดล. (2558). การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • อังคณา กุลนภาดล และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2558). การวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • อังคณา กุลนภาดล และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2559). การเปรียบเทียบผลการจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553-2554 และ 2556-2557 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, นพรัตน์ สรวยสุวรรณ, วงเดือน ไม้สนธิ์ และอังคณา กุลนภาดล. (2559). รูปแบบการพัฒนาความรู้ความสามารถและการใช้แหล่งเรียนรู้ของบุคลากร สายผู้สอน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • อังคณา กุลนภาดล, วราภรณ์ สินถาวร, สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล และพอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากโครงการ FRMU ปี 2555-2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • นักวิจัยประเมิน โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 1 ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทย มูลนิธิคีนัน และนักวิจัย 15 มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ (2558-2562)
 • อังคณา กุลนภาดล, หนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2563). โครงการกำกับติดตามประเมินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • นักวิจัยประเมิน โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 ร่วมกับร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทย Seameo STEM-ED และนักวิจัย 15 มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ. (2562-2566)

 


บทความวิจัย

 • อังคณา กุลนภาดล. (2556). การศึกษาลักษณะของเกณฑ์การให้คะแนนผังมโนทัศน์สำหรับประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา โดยใช้สัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง. วารสารราชนครินทร์. 24(93-100).
 • อังคณา กุลนภาดล. (2557).การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของคะแนนผังมโนทัศน์วิชาการวิจัยทางการศึกษา เมื่อรูปแบบการตรวจและจ านวนผู้ตรวจต่างกัน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 3(39-50).
  พรปวีณ์ พิพัฒน์วัฒนะ, ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล และอังคณา กุลนภาดล. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน ตำบล อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2(26-40).
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, นพรัตน์ สรวยสุวรรณ, วงเดือน ไม้สนธิ์, อังคณา กุลนภาดล และธานินทร์ ปัญญาวุฒิชัย. (2559). รูปแบบการพัฒนาความรู้ความสามารถและการใช้แหล่งเรียนรู้ของบุคลากร สายผู้สอน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ, 1(2).
 • พรทิพย์ อ้นเกษม, ดรัณภพ เพียรจัด, วิภาภรณ์ บุญยงค์, อังคณา กุลนภาดล, จิรัชญา โคศิลา และณัฐกานต์ พจนพิมล. (2561). วารสารราชนครินทร์, 15(177-185).
 • Koolnapadol A., Nokkaew A., Tuksino P. (2019). The study of STEM Education management connecting the context of science teachers in the School of Extension for Educational Opportunities in the central region of Thailand. International Journal of Science and Innovative Technology, 2(1),121-130.
 • พรนิภา กัญญาหัตถ์, สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี และอังคณา กุลนภาดล. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจันบุรี เขต 1. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 9(3),56-65.
 • ประภาศิริสิงห์ครุ, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ และอังคณา กุลนภาดล. (2563). ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถ การใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและภาษาของเด็กวัยอนุบาล. วารสารบัณฑิตวิจัย, 11(2), 81-93.
 • Koolnapadol A., Mekwathat N., Kooknapadol N. (2020). The Development of AlternativeTest Innovation for Learning Assessment. International Journal of Science and Innovative Technology, 3(2), 68-74.

 


การนำเสนองานวิจัย

 • อังคณา กุลนภาดล, หนึ่งฤทัย เมฆวทัต, ธนพร วีระเจริญกิจ, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ และอัญชนา จุลศิริ. (2554). การพัฒนาแบบวัดความคิดเชิงบวกของตนเองเกี่ยวกับการเรียนตามแนวคิดของ สก็อต วาเทรลลา สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. ในรายงานวิจัยที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 (338-348). ฉะเชิงเทรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • หนึ่งฤทัย เมฆวทัต, อังคณา กุลนภาดล และธนพร วีระเจริญกิจ. (2555). การสร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์วิชาการวัดผลการศึกษา เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา. ในรายงานวิจัยที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6(357-366). ฉะเชิงเทรา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • Koolnapadol. A. (2016). Participation of family in promoting quality of life for elderly. The International Academic Forum ACSS/ACSEE/AGen, 2016(109-114). Art Center Kobe : Japan.
 • วราภรณ์ สินถาวร, สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล, อังคณา กุลนภาดล และพอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ FRMU ปี 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8(192-197). จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
 • กิตติพร พรงาม, อังคณา กุลนภาดล และกัมปนาท วัชรธนาคม. (2560). ภาวะผู้นำทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2(857-869). ปทุมธานี : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.
 • บุญคิด หง้าฝา, สมศักดิ์ เอี่ยมคงสีและอังคณา กุลนภาดล. (2562). การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครนายก. การประชุมวิชาการระดับชาติและสัมมนาเครือข่ายพัฒนาสังคม/ชุมชนใต้ ครั้งที่ 1. ปัตตานี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
 • วราภรณ ศรีทอง, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ และอังคณา กุลนภาดล. (2563). ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่11(310-319). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
 • วิญาศินี ดาวเรือง, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ และอังคณา กุลนภาดล. (2563). การศึกษาผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11(320-328). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
 • สินินาฎ แสงเพ็ชร์, พอเจตน ธรรมศิริขวัญ และอังคณา กุลนภาดล. (2563). การจัดประสบการณ์โดยใช้แหล่งการเรียนรู้เป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกพนมดี. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
 • วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11(329-336). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
 • จิรวัฒน์ สุทธาวงศ์, พอเจตน์ธรรมศิริขวัญ และอังคณา กุลนภาดล. (2563). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11(347-356). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • อังคณา กุลนภาดล. (2556). สถิติสำหรับการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น. ตำรา
 • อังคณา กุลนภาดล. (2557). การวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.
 • อังคณา กุลนภาดล. (2559). การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น

 


ประธานสอบวิทยานิพนธ์

 • สุจิตรา ศรีรัตนนุกูล. (2562). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ สำหรับส่งเสริมกรอบความคิดด้านเชาว์ปัญญาของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา, มหาวิทยาลัยบูรพา.
 • เพ็ญประภา นาเคน. (2562). การเปรียบเทียบผลการเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา, มหาวิทยาลัยบูรพา.
 • Bounchanh Vongthongkham. (2562). อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยมีปัจจัยจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรคั่นกลาง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา, มหาวิทยาลัยบูรพา.
 • สุขุมาภรณ์ จันทนา. (2562). การพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา, มหาวิทยาลัยบูรพา. (26 พฤศจิกายน 2562)
 • สรวิทย์ สมศรี. (2562). การพัฒนาตัวชีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่การเป็นแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการวิจัย และสถิติทางวิทยาการปัญญา, มหาวิทยาลัยบูรพา. (26 พฤศจิกายน 2562)

 


ภาระงานด้านอื่นๆ

 • อนุกรรมการทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา (2553-ปัจจุบัน)
 • กรรมการการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (2556-2562)
 • กรรมการบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์(2553-2556)
 • อนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล (2553-2556)
 • อนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน ตำบล (2553-2556)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย กลุ่มการศึกษา (2553-ปัจจุบัน)
 • กรรมการผู้วิพากษ์ผลงานวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ ๕ (2560)
 • ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา (2556-ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา (2556-ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน (2556-ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (2556-ปัจจุบัน)
 • วิทยากรหัวข้อ
  การวิจัยในชั้นเรียน
  การหาคุณภาพเครื่องมือสำหรับงานวิจัย
  งานวิจัยสู่งานประจำ
  แนวทางการทำวิทยานิพนธ์สำหรับบัณฑิต
  การพัฒนานวัตกรรม
  การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
  การประเมินโครงการ