อาจารย์ ดร.บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์ ดร.บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

 

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณทิต มัธยมศึกษา (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาเอกชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549

 

ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่
1โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 30 มีนาคม 2565ออนไลน์
2ยกระดับคุณภาพหลักสูตรผลิตครูในยุคดิจิทัล “โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ” 2 ธันวาคม 2564ออนไลน์
3Modular System 5 พฤศจิกายน 2565ออนไลน์
4โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 3 ธันวาคม 2564ออนไลน์
5โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 4 ธันวาคม 2564ออนไลน์
6โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 5 ธันวาคม 2564ออนไลน์
7โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 6 ธันวาคม 2564ออนไลน์
8โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 7 ธันวาคม 2564ออนไลน์
9โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 8 ธันวาคม 2564ออนไลน์
10โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 9 ธันวาคม 2564ออนไลน์
11โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 10 ธันวาคม 2564ออนไลน์
12โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 11 ธันวาคม 2564ออนไลน์
13โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 12 ธันวาคม 2564ออนไลน์
14โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 13 ธันวาคม 2564ออนไลน์
15โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 14 ธันวาคม 2564ออนไลน์
16โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 15 ธันวาคม 2564ออนไลน์
17โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 16 ธันวาคม 2564ออนไลน์
18โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 17 ธันวาคม 2564ออนไลน์
19โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 18 ธันวาคม 2564ออนไลน์
20โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 19 ธันวาคม 2564ออนไลน์
21โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 20 ธันวาคม 2564ออนไลน์
22โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 21 ธันวาคม 2564ออนไลน์
23โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 22 ธันวาคม 2564ออนไลน์
24โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับ อ มรร 23 ธันวาคม 2564ออนไลน์
25จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์29 เมษายน 2565ออนไลน์ โดย บว มรร ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มรร
26อบรมเชิงปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัย ตามนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564 เรื่อง Plagiarism25 เมษายน 2565ออนไลน์ โดย ม เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
27การกำหนดขนาดตัวอย่างเพื่อการวิจัย : แนวคิดและวิธีการใช้โปรแกรม G*Power27 เมษายน 2565ออนไลน์ โดย สวพ มรภ เชียงราย
28การวิจัยและพัฒนา R&D17 พฤษภาคม 2565ออนไลน์ โดย มจร
29เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย18 พฤษภาคม 2565ออนไลน์ โดย มจร
30การขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกและการขอผลงานทางวิชาการ23 พฤษภาคม 2565 ออนไลน์ โดย วช กิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022
31การขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกและการขอผลงานทางวิชาการ24 พฤษภาคม 2565ออนไลน์ โดย คณะครุศาสตร์ รำไพพรรณี
32การขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกและการขอผลงานทางวิชาการ25 พฤษภาคม 2565ออนไลน์ โดย คณะครุศาสตร์ รำไพพรรณี

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 01/07/2022 เวลา 11:10 น.