อาจารย์ ดร.บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์ ดร.บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) มัธยมศึกษา (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาเอกชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรี ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (พ.ศ. 2554-2564)
 • ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สาขาวิชาวัดผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ. 2564–ปัจจุบัน)

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • วิจัยทางการศึกษา
 • การวัดและประเมินผลการศึกษา

 

ผลงานดีเด่น (รางวัล เกียรติบัตร เกียรติคุณ)

ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ

 • ทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ปีการศึกษา 2549 จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2550–2551 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 38

 

ผลงานทางวิชาการ

 • จตุรภัทร มาศโสภา, ธารทิพย์ ขุนทอง และบุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ. (2565).การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
  เพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. Journal of Roi Kaensarn Acadami,7(2)
 • บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ. (2562). การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียน โดยใช้แองเคอร์ริง วินเยตต์. วารสาร Veridian E-Journal, 10(2), 825-845.
 • จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ, และ บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ. (2562). การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหาด้าน การสร้างแบบทดสอบของครู: การประยุกต์ใช้เทคนิคอรรถประโยชน์-พหุลักษณ์ (Multi-Attribute Utility Technique; MAUT). วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 19(3), 497-506.
 • วิไลลักษณ์ สระมูล, บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ, และสุพรรณี คุณะโคตร. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฐานราก ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการ MUTCon2013. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. 121-127.

 

รางวัลทางวิชาการ

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย จากการนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหาด้านการสร้างแบบทดสอบของครู: การประยุกต์ใช้เทคนิคอรรถประโยชน์-พหุลักษณ์ (Multi-Attribute Utility Technology; MAUT)” ในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านงานวิจัย”
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

 

การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
11 พฤศจิกายน 64 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW EP.พิเศษ หัวข้อ “11 มุมคิดพลิกชีวิตนักบรรยาย” ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ออนไลน์)
5 พฤศจิกายน 64 โครงการ “การปรับหลักสูตรในรูปแบบ Modular System” มรภ.ราชนครินทร์ (ออนไลน์)
28 ตุลาคม 64 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW EP.4 หัวข้อ “เกมและกิจกรรมการสอนที่ผู้เรียนถูกใจ” ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ออนไลน์)
27 ตุลาคม 64 การเสวนานวัตกรรมจัดการศึกษา ครั้งที่ 5 หลักสูตรฐานสมรรถนะช่วงโควิดทำได้อย่างไร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ สพฐ. (ออนไลน์)
24 ตุลาคม 64 โครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู และเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โครงการพัฒนาจิตและเจริญปัญญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ออนไลน์)
24 ตุลาคม 64 โครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู และเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โครงการพัฒนาจิตและเจริญปัญญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ออนไลน์)
21 ตุลาคม 64 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW EP.3 หัวข้อ “เคล็บ (ไม่) ลับกับแนวทงการสอนออนไลน์ที่ไม่ตกหล่น” ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ออนไลน์)
18 ตุลาคม 64 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ออนไลน์) สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.ราชนครินทร์ (ออนไลน์)
14 ต.ค. 64 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW EP.2 หัวข้อ “เจาะลึกเรื่อง Gen ที่ครูยุคดิดจิทัลควรรู้” ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ออนไลน์)
11 ตุลาคม 64 บรรยายชี้แจงข้อมูลและแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund ภายใต้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ออนไลน์)
11 ตุลาคม 64 การบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ออนไลน์)
9 ตุลาคม 64 การวิจัยเชิงเอกสารและวิจัยเชิง คุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ออนไลน์)
16 มิถุนายน 64 การใช้งานระบบ UCLAS ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน สำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) (ออนไลน์)
15 มีนาคม 64 การเขียน Abstract เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
8 มีนาคม 64 การทำ PowerPoint ให้โดนใจนักศึกษา Gen Z มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
23 กุมภาพันธ์ 64 เปิดวาร์ป VR กับ AR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 64 “ฮาวทูทิ้ง…ความน่าเบื่อในชั้นเรียน” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Webinar)
29 มกราคม 64 อาจารย์จะสอนออนไลน์อย่างไร…ให้ปัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Webinar)
16 ธันวาคม 63 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน (ออนไลน์)
27-28 ตุลาคม 63 AUN-QA Implementation and Gap Analysis มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
16, 22 ตุลาคม 63 Outcome-based Education (OBE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
31 สิงหาคม-1 กันยายน 63 CUPT-QMS Guidelines มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
24 สิงหาคม 63 Internet of Things มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
5 สิงหาคม 62 โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1 พฤษภาคม 62 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
30 เมษายน 62 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
3 กันยายน 61 ความสำคัญของการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
3 ธันวาคม 61 การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนสำหรับเด็กยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
5 กุมภาพันธ์ 61 เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
31 มีนาคม-1 เมษายน 60 หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 4) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
10 ตุลาคม 59 ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
May 19 – 20, 2015 Multilevel Growth Models: Concepts, Methods, and Applications The Social Science research Association of Thailand

 

ประวัติการทำงานด้านวิชาการ/ด้านอื่นๆ

วันที่ รายการ สถานที่
2559–ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามระบบของ สกอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเลย
14 สิงหาคม 64 วิทยากรบรรยาย เรื่อง การออกแบบการวิจัย การวิจัยเชิงทดลอง การสุ่มตัวอย่างการวิจัย ศูนย์ฝึกพิเศษ ตชด. ค่ายพระยาสุรสีห์ (ออนไลน์)
2563-2564 วิทยากรบรรยาย เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2556-2564 วิทยากรบรรยาย เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (โครงการพัฒนาคณาจารย์ขั้นต้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2556-2564 วิทยากรบรรยาย เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (โครงการพัฒนาคณาจารย์ขั้นต้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
16 พฤศจิกายน 61 วิทยากรบรรยาย เรื่อง การใช้โปรแกรม FACET สำหรับการวิเคราะห์ความลำเอียงของผู้ประเมิน (rater bias) คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1–3 กุมภาพันธ์ 60 วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “Assessing Alignment between Standards and Tests” ในการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19–20 กันยายน 60 วิทยากรบรรยายโครงการการเขียนบทความทางวิชาการและการสร้างเครื่องมือ แบบสอบถาม สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
25–26 กรกฎาคม 58 วิทยากรโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการและวัดผลการศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สพฐ.
สิงหาคม–กันยายน 57 วิทยากรโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวัดผลการศึกษา ในสังกัด สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
15 ตุลาคม 57 วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย หัวข้อ “สร้างข้อสอบตาม 6 ระดับการคิดด้านพุทธิพิสัยของ Bloom” ในงานมหกรรมทางการสึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA 2014) สพฐ. ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครู