อาจารย์ ดร.บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ

อาจารย์ ดร.บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

 

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณทิต มัธยมศึกษา (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาเอกชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549