สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม
ผู้ช่วยอธิการบดี
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 


รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
คณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขุนทอง
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน