สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล
ผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

อาจารย์ ดร.ศิรินทร มีขอบทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน