สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์ ดร.คทาวุธ กุลศิริรัตน์
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์กุลยารัตน์ ทัศมี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์นิติพงษ์ ศิริวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์จตุรภัทร มาศโสภา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป