สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์ ดร.คทาวุธ กุลศิริรัตน์
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์กุลยารัตน์ ทัศมี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์นิติพงษ์ ศิริวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป