สาขาวิชาภาษาจีน

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์ Xiaoxin She
ประธานสาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์ Jiaoyue Zhao
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์สุปภาดา อินทรบงกต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์สุจรรยา ธิมาทาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน