สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ
รองคณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์
รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น และอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์วิทยา เต่าสา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ สุนทรายุทธ
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ สาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์สุทธิษา สมนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา