สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

 

อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น

อาจารย์ ดร.วิทยา เต่าสา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์สุทธิษา สมนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ
รองคณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา


อาจารย์เตชินี ทิมเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา