สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ
รองคณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์
รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น และอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์วิทยา เต่าสา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์สุทธิษา สมนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา