สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ชาญณรงค์ คำเพชร
ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ประภัศร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา