สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ชาญณรงค์ คำเพชร
ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา