อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวทัต

อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวทัต


ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิ (ปร.ด.) การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 2559
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • พ.ศ. 2550 : อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • พ.ศ. 2545–ปัจจุบัน : อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ความเชี่ยวชาญ

 • การประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
24 กุมภาพันธ์ 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์โครงการ Research Café เรื่อง “การขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(ออนไลน์)
23 พฤษภาคม 2563 อบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน เรื่องการใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับวัดผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(ออนไลน์)
19-20 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(OBE, AUN-QA)
17 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(AUN-QA)
1 พฤศจิกายน 2562 แนวทางผลิตครู 4 ปี ห้องโชคอนันต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
30 ตุลาาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แฟร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
26 กันยายน 2562 แผนคณะฯ อำเภอพัทยา
25 กรกฎาคม 2562 ต้อนรับองคมนตรี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2 กรกฏาคม 2562 อบรมจิตอาสา
20-21 มิถุนายน 2562 จรรณยาบรรณวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
17-19 มิถุนายน 2562 การทำ มคอ.3 ฐานสมรรถนะ จังหวัดนครราชสีมา
12 มิถุนายน 2562 E-Research มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
27-28 พฤษภาคม 2562 อบรม PLC
24 พฤษภาคม 2562 อบรมผลงานวิชาการ

 

รายงานผลการวิจัย

 • หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต. (2554). ความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • อังคณา กุลนภาดล  หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต  ธนพร  วีระเจริญกิจ  ลัดดา เหลืองรัตนมาศ  และอัญชนา จุลศิริ(2555). การพัฒนาแบบวัดความคิดเชิงบวก (Positive thinking) ของตนเองเกี่ยวกับการเรียน  ตามแนวคิดของ สก็อตวาเทรลลา สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ  หนึ่งฤทัย เมฆวทัต และคณะ. (2555). การประสานเครือข่ายของสถาบันการศึกษาเพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา LLEN. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • อังคณา กุลนภาดล และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2556). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • พจนีย์  มั่งคั่ง หนึ่งฤทัย เมฆวทัต และคณะ. (2556). การยกระดับคุณภาพโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตครูยุคใหม่. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • หนึ่งฤทัย เมฆวทัต และคณะ. (2559). การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • หนึ่งฤทัย เมฆวทัต และปริญญา มีสุข. (2560). การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล. งบประมาณแผ่นดิน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • อังคณา กุลนภาดล และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2560). การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. งบประมาณแผ่นดิน 2558 (โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต;  อังคณา  กุลนภาดล  และทวีศิลป์  กุลนภาดล. (2560). การเปรียบเทียบผลการจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O–NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553–2554 และ 2556–2557 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.). ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทัศนีย์  รอดมั่นคง; จิตติพร บ่มไล่; หนึ่งฤทัย เมฆวทัต และเสี่ยว ซิน เสอ. (2560). การวิจัยและพัฒนากลไกการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. งบประมาณแผ่นดิน 2557(เพิ่มเติม)มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • จิตติพร  บ่มไล่; หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต และพจนีย์  เชื้อบัณฑิต. (2561).  การพัฒนาความสามารถของครูในการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. FRMU คณะครุศาสตร์
 • บุญรัตน์ แผลงศร และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2561). การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน : กรณีศึกษาชุมชนบางคล้า. FRMU คณะครุศาสตร์
 • อังคณา กุลนภาดล และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2563). โครงการกำกับติดตามประเมินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต และปริญญา  มีสุข (2558). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 19(2), ก.ค.-ธ.ค. 2564.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ; หนึ่งฤทัย เมฆวทัต; ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ และอลัลดา รื่นเจริญ. (2564). การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์อภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.  (FRMU งบ 2562)

บทความวิจัย

 • อังคณา กุลนภาดล  หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต  ธนพร  วีระเจริญกิจ  ลัดดา เหลืองรัตนมาศ  และอัญชนา  จุลศิริ. (2554).  พัฒนาแบบวัดความคิดเชิงบวกของตนเองเกี่ยวกับการเรียน ตามแนวคิดของสก็อตวาเทรลลา สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย” ครั้งที่ 5 22-23 มิ.ย. 2554.
 • หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต  อังคณา กุลนภาดล  และธนพร  วีระเจริญกิจ. (2555).  การพัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ์ วิชาหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. ราชนครินทร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา “มหาราชา”ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย” ครั้งที่ 6 21 ก.ค. 2555.
 • Mekwathat, N. (2016). Data Management of Standard Test and Assessment O-NET from Students Grades 6 and 9 during the Year 2010 and 2013. In The International Academic Forum. The Seventh  Asian Conference on the Social Sciences 2016, ACSS 2016, Art Center Kobe, Kobe, Kansai Region, Japan. Thursday, June 9th Sunday, June 12th, 2016. pp. 155–165. Japan: IAFOR. ISSN 2186-2303
 • หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต;  อังคณา  กุลนภาดล  และทวีศิลป์  กุลนภาดล. (2560). การเปรียบเทียบผลการจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O–NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553–2554 และ 2556–2557 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา. The 5th Higher Education Research Promotion Congress; HERP CONGRESS V. วันที่ 2–4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
 • เสี่ยว ซิน เสอ; ทัศนีย์  รอดมั่นคง; จิตติพร บ่มไล่ และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต (2561). แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนสำหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย.  ครั้งที่ 9 วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์.
 • บุญรัตน์ แผลงศร และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2562). กลยุทธ์การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบางคล้า. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, 14(17), 25-35.
 • เอกราช เจริญสวัสดิ์; พรทิพย์ คำชาย และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(3), ก.ย.-ธ.ค.62. 86-96.
 • ปัณพร ศรีปลั่ง; จิตติพร บ่มไล่; พจนีย์ เชื้อบัณฑิต และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2563). การพัฒนาความสามารถของครูในการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการสอนแบบการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย. วารสารครุศาสตร์, 17(2)(33), 265-272.
 • Koolnapadol, A.; Mekwathat, N.; Kooknapadol, N. (2020). The Development of Alternative  Test Innovation for Learning Assessment. International Journal of Science and  Innovative Technology, 3(2), pp.68-74. (TCI1)
 •  ธัชฐณพงศ์ อธิไกรมงคล; พรทิพย์ คำชาย และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 10(1), ม.ค.-เม.ย.63. 49-59.
 • พุฒิพงศ์ เที่ยงตรง; พรทิพย์ คำชาย และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2564). แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์กรของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 11(1), ม.ค.-เม.ย.64. 4-12.
 • กิ่งกาญจน์ เปสาโก; พรทิพย์ คำชาย และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 11(1), ม.ค.-เม.ย.64. 58-69.
 • ปริญญา  มีสุข และ หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต (2564). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 19(2), ก.ค.-ธ.ค. 2564. 7-25.(TCI1)
 • ภัททิรา เขียนดี; พรทิพย์ คำชาย และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2565). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต  3. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 19(87), ต.ค.-ธ.ค.65. (TCI2)(ใบตอบรับ)

 


การนำเสนองานวิจัย

 • บุญรัตน์ แผลงศร และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2561). การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน : กรณีศึกษาชุมชนบางคล้า. The 6th CAS National and International Conference 2018 (CASNIC 2018).

 


งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

 

รายการบริการวิชาการ

วันที่ รายการ สถานที่
1 เมษายน 2563 อบรมการใช้ ZOOM ออนไลน์
3 เมษายน 2563 ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือเพื่อการวิจัย ปริญญาโท สาขาบริหารฯ (นางจิราพร สายเมฆ)
20-21 เมษายน 2563 ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในสาขา ศาลาแก้ว
24 เมษายน 2563 เช้า KM การใช้ App บ่าย การเขียนบทความวิจัย ออนไลน์
24 เมษายน 2563 ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือเพื่อการวิจัย ปริญญาโท สาขาบริหารฯ (น.ส.ปาริชาต แก้วสาร)
23 พฤษภาคม 2563 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับวัดผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย รุ่น 3 ออนไลน์
26 พฤษภาคม 2563 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 26 คน โปรแกรม Zoom
27 พฤษภาคม 2563 ประชุมทีมวิทยากรครูคืนถิ่น ศาลาแก้ว และโปรแกรม Zoom
28 พฤษภาคม 2563 ประชุมโครงการวิจัย ห้องมหาชนก
2 มิถุนายน 2563 ประชุมเลือกผู้แทน ประธานสาขา ศาลาแก้ว
5 มิถุนายน 2563 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์ สำหรับวัดผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย รุ่น 7 ออนไลน์
10 มิถุนายน 2563 อบรมโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อสืบสานพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ (MindSet) ประชุม ออนไลน์
17 มิถุนายน 2563 ประกันสาขาคณิต โปรแกรม Zoom
21 มิถุนายน 2563 วิทยากรอบรม ครูคืนถิ่น กลุ่มสาขาสังคม นักศึกษา 28 คน โปรแกรม Zoom
27 มิถุนายน 2563 วิทยากร “หลักสูตร” โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการวิจัย ผ่านกระบวนการ PLC ห้องประชุมบัณฑิตฯ
29 มิถุนายน 2563 กรรมการและเลขานุการสอบจบ นศ ปริญญาโท 4 คน(ณัฐณิการ์ แก้วสุธา พัชราพร พวงเกตุแก้ว กิตติพิชญ์ มั่งสุข เจนจิรา บุญตามทัน) ห้องประชุมบัณฑิตฯ และโปรแกรม Zoom
8 กรกฎาคม 2563 อบรมผลงานวิชาการ โปรแกรม Zoom
9 กรกฎาคม 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ 1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
10 กรกฎาคม 2563 วิทยากรพัฒนาหลักสูตร สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุสู่ศตวรรษที่ 21 ห้อง 714
11-12 กรกฎาคม 2563 วิทยากร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการวิจัย ผ่านกระบวนการ PLC บางปะกงปาร์ค
13 กรกฎาคม 2563 อบรมผลงานวิชาการโดย ศ.ดร.ปิยะ ออนไลน์
การพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน ออนไลน์
ออกข้อสอบวัดแวว
18 กรกฎาคม 2563 คุมสอบข้อเขียน ป.บัณฑิตฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
22 กรกฎาคม 2563 วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (เตรียมเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุสู่ศตวรรษที่ 21 เรียน เล่น ใช้ชีวิต ให้มีความสุขเหมาะสมกับช่วงวัย) องค์การบริหารส่วนตำบล คลองนา
25-31 กรกฎาคม 2563
และ 1 สิงหาคม 2563
วิทยากร อบรมทักษะชีวิตผ่านสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเตรียมเด็กปฐมวัย สำหรับครู และนักศึกษาแกนนำ โปรแกรม Zoom
1 สิงหาคม 2563 วิทยากร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการวิจัย ผ่านกระบวนการ PLC บางปะกงปาร์ค
5 สิงหาคม 2563 วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (เตรียมเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุสู่ศตวรรษที่ 21 เรียน เล่น ใช้ชีวิต ให้มีความสุขเหมาะสมกับช่วงวัย) กิจกรรม สะท้อนผล องค์การบริหารส่วนตำบล คลองนา
13 สิงหาคม 2563 กรรมการและเลขานุการ สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา (พระมหาสมพงษ์ ภูมิพันธ์) ห้องประชุมบัณฑิตฯ
19 สิงหาคม 2563 ประชุมการสอบภาษาอังกฤษส าหรับ นักศึกษา โชคอนันต์
23 สิงหาคม 2563 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา (กิ่งกาญจน์ เปสาโก) กรรมการร่วม ห้องประชุมบัณฑิตฯ
3 กันยายน 2563 ไหว้ครู ครุฯ ห้องประชุม ตึก 11
28-29 กันยายน 2563 SWOT ครุฯ โรงเรียนดีวารี พัทยา
30 กันยายน 2563 วิจัยคาเฟ่ ทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4
3 กันยายน 2563 กรรมการพิจารณาตรวจแบบประเมิน เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน
13 พฤศจิกายน 2563 กรรมการและเลขานุการ สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา (นางสาววริษา ฮวดศรี นางสาวทัศนีย์ มณเฑียร นาสาวสภภากร อ้วนพลี และ นางสาวบรรจบ จันทร์ที)
18-19 พฤศจิกายน 2563 การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตร 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รุ่น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน (นางสาวปิณิดา พุ่มพระคุณ นางสาวศิรกาญจน์ คืดนอก นางสาวปาณญดา โมราวรรณ์ นางสาวภัทรกร นักเจริญ และนางสาวกาญจนา อ่อนแสง)
3 กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน (ปิณิดา พุ่มพระคุณ) กรรมการร่วม
17 กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการและเลขานุการ สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา (นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโอภา)
12 มีนาคม 2564 กรรมการและเลขานุการ สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารการศึกษา (นางสาวปนัดดา ฝ่ายสูน นางสาวกรกนกสมบัติทิพย์)
14 มีนาคม 2564 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา (ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ภัททิรา เขียนดี)
19 มีนาคม 2564 กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา (ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ภัททิรา เขียนดี)
8-9 เมษายน 64 กรรมการพิจารณาตรวจแบบประเมิน เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน
3 พฤษภาคม 2564 ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือเพื่อการวิจัย ปโท สาขาวิชาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (นางสาวธาราทิพย์ สอนหัด)
10 พฤษภาคม 2564 กรรมการและเลขานุการ สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา (นางสาวณพัฐอร เฮงสมบูรณ์)
11 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการอ านวยการคณะครุศาสตร
24 กรกฎาคม 2562 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา (เอกราช เจริญสวัสดิ์) กรรมการร่วมและกรรมการและเลขานุการ สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา (2 คน)
16 ตุลาคม 2562 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา (ธัชฐณพงศ์ อธิไกรมงคล ) กรรมการร่วม
9-11, 16-17
พฤศจิกายน 2562
โครงการกำกับติดตามประเมินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
11 ตุลาคม 2562
15 พฤศจิกายน 2562
โครงการกำกับติดตามประเมินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค
5 สิงหาคม 2563 วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (เตรียมเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุสู่ศตวรรษที่ 21 เรียน เล่น ใช้ชีวิต ให้มีความสุขเหมาะสมกับช่วงวัย) กิจกรรม สะท้อนผล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา
1 สิงหาคม 2563 วิทยากร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการวิจัย ผ่านกระบวนการ PLC สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค
25-31 กรกฎาคม 2563 และ 1 สิงหาคม 2563 วิทยากร อบรมทักษะชีวิตผ่านสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเตรียมเด็กปฐมวัย สำหรับครู และนักศึกษาแกนนำ ออนไลน์
23-24 กรกฎาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (เตรียมเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุสู่ศตวรรษที่ 21 เรียนเล่น ใช้ชีวิต ให้มีความสุขเหมาะสมกับช่วงวัย) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา
11-12 กรกฎาคม 2563 วิทยากร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการวิจัย ผ่านกระบวนการ PLC สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค
10 กรกฎาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา (เตรียมเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุสู่ศตวรรษที่ 21 เรียนเล่น ใช้ชีวิต ให้มีความสุขเหมาะสมกับช่วงวัย)กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมทักษะชีวิตผ่านสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ห้องสาขาวัดผลและวิจัยการศึกษา และห้อง 714 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
21 มิถุนายน 2563 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สำหรับนักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยระบบออนไลน์
11-12,27-28 พฤษภาคม 2562
15 มิถุนายน 2562
PLC โรงแรมซันธารา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์
1-3 เมษายน 2561 วิทยากรครูไม่มีวุฒิ