รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา


ตำแหน่งปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2552
ปริญญาโท นิเทศศาตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) การโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2536
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา 2534

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • พ.ศ. 2540 – 2552: อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน: อาจารย์สังกัดกลุ่มพื้นฐานและการบริหารการศึกษา และเป็นกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ภาระงานสอน

ระดับปริญญาตรี

 • EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
 • EFA401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
 • EFA401 การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์
 • EFA403 ทรัพยากรทางการศึกษา

ระดับปริญญาโท

 • EEA703 ความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารการศึกษาและสถานศึกษา
 • ECI 726 การบริหารหลักสูตรและการสอนการบริหารกิจการนักเรียน
 • EEA705 ความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ

 


ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่

 


บทความวิจัย

 • กัญภร เอี่ยมพญา และนิวัตต์ น้อยมณี. (2559). รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารราชนครินทร์. 13(30). กรกฎาคม-ธันวาคม 2559. หน้า 37-49. ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
 • กัญภร เอี่ยมพญา นิวัตต์ น้อยมณี และ พจนีย์ มั่งคั่ง. (2560). การพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาที่เหมาะสมต่อครูประถมในสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 9(2)พฤษภาคม-สิงหาคม 2560. หน้า 158-170.
 • พจนีย์ มั่งคั่ง กัญภร เอี่ยมพญา ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ พรทิพย์ คำชาย สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี ลินดา นาคโปย และ อำนาจ บุญประเสริฐ. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 10 (28). พฤษภาคม-สิงหาคม 2561. หน้า 1-13.
 • กัญภร เอี่ยมพญา และ นิวัตต์ น้อยมณี. (2562). แบบการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของครูประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 14(2). กรกฎาคม-ธันวาคม 2562. หน้า 58-73. ทุนวิจัยงบแผ่นดินของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). (TCI กลุ่ม 1, TCI)
 • กัญภร เอี่ยมพญา นิวัตต์ น้อยมณี พรทิพย์ อ้นเกษม และ กัมปนาท วัชรธนาคม. (2563). การศึกษาเปรียบเทียบระดับจิตวิญญาณครู ของครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กับ จิตวิญญาณของครูดี. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 15(1) มกราคม-มิถุนายน 2563. หน้า 1-14. (TCI กลุ่ม 1, TCI)
 • พจนีย์ มั่งคั่ง และ กัญภร เอี่ยมพญา. (2563). แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.) 22(1). มกราคม-มิถุนายน 2563. หน้า 116-135. (TCI 2)
 • กัญภร เอี่ยมพญา และ พจนีย์ มั่งคั่ง. (2564). รูปแบบการพัฒนาจิตวิญญาณครูระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการเรียนรู้ของ Thailand 4.0. วารสารสิรินธรปริทรรศน์. 22(1). มกราคม-มิถุนายน 2564. (TCI 2)
 • กัญภร เอี่ยมพญา, นิวัตต์ น้อยมณี, อภิชาติ อนุกูลเวช และ ดาวประกาย ระโส. (2564). การจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 8(1). มกราคม-เมษายน 2564. (TCI 2)
 • กัญภร เอี่ยมพญา, นิวัตต์ น้อยมณี, อภิชาติ อนุกูลเวช และ ดาวประกาย ระโส. (2564). ทิศทางการศึกษาไทยตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษา. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 8(1). มกราคม-เมษายน 2564. (TCI 2)
 • กัญภร เอี่ยมพญา, นิวัตต์ น้อยมณี, อภิชาติ อนุกูลเวช และ ดาวประกาย ระโส. (2564). ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู: เครื่องหมายรับรองคุณภาพครูจริงไหม?. วารสารสิรินธรปริทรรศน์. 22(1). มกราคม-มิถุนายน 2564. (TCI 2)

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • กัญภร เอี่ยมพญา. (2561). การพัฒนาวิชาชีพครู. นนทบุรี : 21 เซนจูรี่. 410 หน้า. ISBN : 978-616-478-015-6.

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13/06/2022 เวลา 18:17 น.