ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน


ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานสาขาพื้นฐานบริหารการศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
(จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) Counseling Psychology The University of Kansas 2550
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547
ปริญญาตรี ศิลปศาตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ดนตรีไทย แขนงวิชาดนตรี และศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
ปริญญาตรี ศึึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิจัยวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550
ปริญญาตรี ศิลปศาตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐศาสตร์ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551
ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักวิจัยรุ่นใหม่” การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 • ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาการศึกษา (หน่วยงาน ร.ร.สาธิตฯ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 


ความเชี่ยวชาญ

 • จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • การแนะแนวในสถานศึกษา
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
 • ดนตรีนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
19-20 ธ.ค. 2562 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
17 ธ.ค. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

 


รายงานผลการวิจัย

 • สรรเสริญ หุ่นแสน และจิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์. (2562). รายงานวิจัยการพัฒนาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของนักเรียนวัยรุ่น. ฉะเชิงเทรา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน และธนิชา วิโรจน์รุจน์. (2559). รายงานวิจัยจิตอาสาบนพื้นที่ชุมชนตลาดพระประแดง. ปทุมธานี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
 • จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ และสรรเสริญ หุ่นแสน. (2559). รายงานวิจัยการศึกษาและส่งเสริมความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ฉะเชิงเทรา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2556). ปัญหาและความต้องการของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2556). รายงานวิจัยผลของการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่น. ฉะเชิงเทรา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. และคนอื่นๆ. (2553). รายงานวิจัยสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาแนะแนวและความต้องการครูแนะแนวของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา.ฉะเชิงเทรา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2551). รายงานวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในเทศบาลตำบลแกลงกระเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง. ปทุมธานี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2551). รายงานวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในเทศบาลตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง. ปทุมธานี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2551). รายงานวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในเทศบาลตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง. ปทุมธานี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2551). รายงานวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในเทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคม จังหวัดระยอง. ปทุมธานี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2550). รายงานวิจัยปัญหาและความต้องการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร. ปทุมธานี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

 


บทความวิจัย

 • สรรเสริญ หุ่นแสน และจิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์. (2563). การพัฒนาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของนักเรียนวัยรุ่น. วารสารราชพฤกษ์. 18(1), 103-109.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน และจิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์. (2561). การพัฒนาแบบวัดการจัดการชีวิตด้านการเรียนของนักเรียนวัยรุ่น. วารสารราชพฤกษ์. 17(1), 47-59.
 • จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ และสรรเสริญ หุ่นแสน. (2561). การศึกษาและส่งเสริมความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 3(4), 34-44.3)
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2551). ปัญหาและความต้องการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 3(3), 68-80.

 


การนำเสนองานวิจัย

 • สรรเสริญ หุ่นแสน และธนิชา วิโรจน์รุจน์. (2559). จิตอาสาบนพื้นที่ชุมชนตลาดพระประแดง ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 6 “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม…3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน”. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2556). ปัญหาและความต้องการของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ“การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”. ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2556). ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่น ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ“การวิจัยท้องถิ่นมุ่งสู่ประตูอาเซียน”. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2563). เอกสารประกอบการสอน วิชาจิตวิทยาสำหรับครู. ฉะเชิงเทรา:คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2560). เอกสารประกอบการสอน วิชาการแนะแนวในถานศึกษา. ฉะเชิงเทรา:คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2560). เอกสารประกอบการสอน วิชาจิตวิทยากับการพัฒนาตน. ฉะเชิงเทรา:คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2556). เอกสารประกอบการสอน วิชาการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน.ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2554). เอกสารประกอบการสอน วิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน.ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2551). เอกสารประกอบการสอน วิชาจิตวิทยาการศึกษา. ปทุมธานี:คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2550). เอกสารประกอบการสอน วิชาการแนะแนวอาชีพ. ปทุมธานี:คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ

 


ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ (บทความวิชาการ)

 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2562). ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับนักธุรกิจ. วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม. 1(1), 116-128.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2553). RQ : พลังสุขภาพจิต. วารสารวิชาการครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 3(2), 106-117.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2552). การคิดเชิงบวกเพื่อความสุขและความสำเร็จ. วารสารวิชาการครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 2(2), 98-109.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2552). จิตวิทยาอุตสาหกรรม. วารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์. 4(1), 47-56.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน. (2552). โรคสมาธิสั้น : ADHD. วารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์. 4(2), 106-116.

 


งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2564

วันที่ รายการ สถานที่
20 มกราคม 2564 วิทยากรอบรมในหัวข้อ พฤติกรรมมนุษย์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน


รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2563

วันที่ รายการ สถานที่
28 สิงหาคม 2563 วิทยากรอบรมในหัวข้อ กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ)
13 มกราคม 2563 วิทยากรอบรมในหัวข้อ กิจกรรมเสริมสร้างพลังใจ โรงเรียนซันไรส์ลากูน โฮเทลฯ จ.ฉะเชิงเทรา
13 มกราคม 2563 วิทยากรอบรมในหัวข้อ กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนวัดป่าประดู่
3 ตุลาคม 2563 วิทยากรอบรมในหัวข้อ กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนชลบุรี”สุขบท”

 

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2562

วันที่ รายการ สถานที่
27-28 สิงหาคม 2562 วิทยากรอบรมในหัวข้อ กิจกรรมเสริมสร้างพลังใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
19 สิงหาคม 2562 วิทยากรอบรมในหัวข้อ กิจกรรมเสริมสร้างพลังใจ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
15-16 สิงหาคม 2562 วิทยากรอบรมในหัวข้อ กิจกรรมเสริมสร้างพลังใจ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
8 สิงหาคม 2562 วิทยากรอบรมในหัวข้อ กิจกรรมเสริมสร้างพลังใจ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
2 สิงหาคม 2562 วิทยากรอบรมในหัวข้อ กิจกรรมเสริมสร้างพลังใจ โรงเรียนสมุทรปราการ
12 กรกฎาคม 2562 วิทยากรอบรมในหัวข้อ กิจกรรมเสริมสร้างพลังใจ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์