คุณอลัลดา รื่นเจริญ

นางอลัลดา รื่นเจริญ


ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2556
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23/04/2022 เวลา 12:17 น.