นางอลัลดา รื่นเจริญ

นางอลัลดา รื่นเจริญ


ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรและการสอน
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) พลศึกษา

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/12/2021 เวลา 18:42 น.