นางสาวเกศรินทร์ เกิดในหล้า

นางสาวเกศรินทร์ เกิดในหล้า


ตำแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/12/2021 เวลา 18:42 น.