คุณเกศรินทร์ เกิดในหล้า

นางสาวเกศรินทร์ เกิดในหล้า


ตำแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2552

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23/04/2022 เวลา 12:17 น.