คุณทัศนีย์ พรเพิ่มทรัพย์

นางสาวทัศนีย์ พรเพิ่มทรัพย์


ตำแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 2541

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23/04/2022 เวลา 12:15 น.