นางสาวทัศนีย์ พรเพิ่มทรัพย์

นางสาวทัศนีย์ พรเพิ่มทรัพย์


ตำแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/12/2021 เวลา 18:40 น.