อาจารย์สุชาดา จันทร์มณี

suchada

อาจารย์สุชาดา จันทร์มณี


ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท Master of Arts (English Language Teaching) การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2562
ปริญญาตรี Bachelor of Law มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2557

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • 2565-ปัจจุบัน : ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรี (อาจารย์ประจำ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  • 2565-ปัจจุบัน : ปฏิบัติงานสอน (อาจารย์พิเศษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • 2565-2565    :   ปฏิบัติงานสอน (อาจารย์พิเศษ) ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  • 2561-2562   :  ปฏิบัติงานสอน (อาจารย์พิเศษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • 2559-2562  :  ปฏิบัติงานสอน (อาจารย์พิเศษ)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ความเชี่ยวชาญ

  • ภาษาอังกฤษ

 


บทความวิชาการ

สุชาดา จันทร์มณี. (2564). The Voice of a Non-native English Teacher. วารสารมจรพุทธโสธรปริทรรศน์, 1(2)