ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ หงษาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ หงษาชาติ


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2553
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2534
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 2528

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ประสบการณ์การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • พ.ศ. 2529-2531 : ปฏิบัติงานสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. 2531–2537 : ปฏิบัติงานสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา

 • พ.ศ. 2537–7 กุมภาพันธ์ 2564 : ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564–ปัจจุบัน : ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ความเชี่ยวชาญ

 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • การสอนอ่านภาษาอังกฤษ
 • การสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
24 กุมภาพันธ์ 2564 การขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
15 กรกฎาคม 2563 การพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • นพมาศ หงษาชาติ. (2559). HEG221 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ. ฉะเชิงเทรา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • นพมาศ หงษาชาติ. (2563). HEG221 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ (ปรับปรุงครั้งที่ 1). ฉะเชิงเทรา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • นพมาศ หงษาชาติ. (2559). ความรู้พื้นฐานทางภาษาและการสอนสำหรับครูภาษาอังกฤษ. จันทบุรี: โรงพิมพ์ต้นฉบับ.
 • นพมาศ หงษาชาติ. (2559). ความรู้พื้นฐานทางภาษาและการสอนสำหรับครูภาษาอังกฤษ พิมพ์ครั้งที่ 2. จันทบุรี: โรงพิมพ์ต้นฉบับ.
 • นพมาศ หงษาชาติ. (2560). ความรู้พื้นฐานทางภาษาและการสอนสำหรับครูภาษาอังกฤษ พิมพ์ครั้งที่ 3. จันทบุรี: โรงพิมพ์ต้นฉบับ.

 


งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

 

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2564

วันที่ รายการ สถานที่
1-2 เมษายน 2564 กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ และมีคุณลักษณะ 4 โรงแรมซันไรส์ลากูน แอนด์กอล์ฟคลับ  อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา
19-20, 26-30 เมษายน และ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ (ออนไลน์ระบบ Zoom) สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 อบรมออนไลน์ ระบบ ZOOM Cloud Meetings


รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2563

วันที่ รายการ สถานที่
23 – 24 สิงหาคม 2563 เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนานักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ห้องประชุมศาลาแก้ว
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
และประชุมออนไลน์ระบบ ZOOM Cloud Meetings
13-14  มิถุนายน พ.ศ.  2563 โครงการพัฒนานักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ห้องประชุมศาลาแก้ว
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
และประชุมออนไลน์ระบบ ZOOM Cloud Meetings
20-21 มิถุนายน พ.ศ.2563 โครงการพัฒนานักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ห้องประชุมศาลาแก้ว
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
และประชุมออนไลน์ระบบ ZOOM Cloud Meetings
4 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โครงการพัฒนานักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ห้องประชุมศาลาแก้ว
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
และประชุมออนไลน์ระบบ ZOOM Cloud Meetings