อาจารย์จิรัชญา โคศิลา

อาจารย์จิรัชญา โคศิลา


ตำแหน่งปัจจุบัน

รองคณบดีกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • พ.ศ. 2551-ตุลาคม 2552 : ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรี (อาจารย์พิเศษ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • พฤษจิกายน 2552-มีนาคม พ.ศ. 2554 : ปฏิบัติงานสอนระดับอนุบาล – มัธยมต้น (อาจารย์ภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลา) โรงเรียนกวดวิชาซายน์ อะคาเดมี จังหวัดลำปาง
  • มิถุนายน 2554-มีนาคม พ.ศ. 2557 : ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรี (อาจารย์พิเศษ) สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่
  • ก.ค. 2558-ปัจจุบัน : ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรี (อาจารย์ประจำ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ความเชี่ยวชาญ

  • ภาษาอังกฤษ

 


บทความวิจัย

  • จิรัขญา โคศิลา, ปฐวีร์ วิจบ, ดรัณภพ เพียรจัด, และวราภรณ์ สินถาวร. (2563). การใช้เครื่องมือประเมินผลออนไลน์ระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4. วารสารเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา ECT Journal ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
  • พรทิพย์ อ้นเกษม, ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์, สุพัฒน์เศรษฐคมกุล, และสุวัทนา สงวนรัตน์. (2563). การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 20(1), 88-102.

 


งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

 

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2564

วันที่ รายการ สถานที่
1-2 เมษายน 2564 กิจกรรม:  พัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการส่งเสริมผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ และมีคุณลักษณะ 4 โรงแรมซันไรส์ลากูน แอนด์กอล์ฟคลับ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
19-20, 26-30 เมษายน และ 1-3 พฤษภาคม 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่2 และนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชั้นปีที่4 และ 5 อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom


รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2563

วันที่ รายการ สถานที่
18-19 มิถุนายน 2563 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
23-24 มิถุนายน 2563 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โรงแรมซันไรส์ลากูน แอนด์กอล์ฟคลับ
อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา
19-21 กรกฎาคม 2563 โครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องสมุดประชาชน
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
3-4 ตุลาคม 2563 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในการสื่อสารสู่โลก EEC” โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2562

วันที่ รายการ สถานที่
27 กุมภาพันธ์ 2562 และ 3 มีนาคม 2562 โครงการการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ ชุมชนตำบลดงน้อย
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
22 มีนาคม 2562 โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
8-9 เมษายน 2562 โครงการบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP คณะครุศาสตร์ ชุมชนตำบลดงน้อย
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2562 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
13-14 กรกฎาคม 2562 โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนและการจัดการความรู้สู่การพัฒนาคณะครุศาสตร์ที่ยั่งยืนในกิจกรรมนักศึกษาครูกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในอาเซียน ห้องลีลาวดี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์