คณะครุศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2565

+ เว็บไซต์สมัครสอบคัดเลือก
+ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 3
+ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 4
+ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
+ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

แผนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบ

หลักสูตร จำนวนรับ เหลือรับอีก รอบ 1
9 ต.ค. 64 – 5 พ.ย. 64
รอบ 2
6 พ.ย. 64 – 6 ม.ค. 65
รอบ 3
11 ธ.ค. 64 – 7 ม.ค. 65
รอบ 4
19 ม.ค. 65 – 11 ก.พ. 65
รอบ 5
ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน
การศึกษาปฐมวัย 60 5 62 22 16 61 27 21 42 18
คณิตศาสตร์ 60 36 10 5 3 21 19 15 8 6
คอมพิวเตอร์ศึกษา 60 39 10 10 10 12 11 6 6 5
ภาษาอังกฤษ 60 41 17 11 11 9 4 3 11 5
การสอนภาษาจีน 30 19 9 9 6 12 6 4 2 1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 45 9 9 4 11 10 7 4 4
สังคมศึกษา 60 32 27 18 13 19 10 8 10 7
รวม 390 217 144 84 63 145 87 64 83 46
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565
  • ข้อมูลยังไม่รวมการรับสมัครในรอบ 3 เนื่องจากยังไม่รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ การติดต่อ
คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ 038-515826
รองคณบดีวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน อาจารย์ Xiaoxin She
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์ ดร.คทาวุธ กุลศิริรัตน์
สาขาวิชาสังคมศึกษา อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17/01/2022 เวลา 12:08 น.