อาจารย์ประจำหลักสูตร

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19/12/2021 เวลา 11:15 น.


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  มีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 12 หลักสูตร ตามเอกสาร สมอ.08
ประกอบด้วย ปริญญาโท 2 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และปริญญาตรี 9 หลักสูตร

 

1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
8. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิชาภาษาไทย
9. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
10. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
11. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
12. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา


อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตร 2 ปี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา ศษ.ด. (บริหารการศึกษา), นศ.ม. (การโฆษณา), ศศ.บ. (ศิลปะ)
อาจารย์ ดร.อำนาจ บุญประเสิรฐ ปร.ด. (บริหารการศึกษา), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), กศ.บ. (สังคมศึกษา)
อาจารย์ ดร.กิตติ รัตนราษี คอ.ด. (การบริหารอาชีวศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), ค.ม. (พละศึกษา), ค.บ. (พละศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย ปร.ด. (วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา), ศศ.ม. (วิจัยการศึกษา), ค.บ. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) (การตลาด)
อาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศัยภาพมนุษย์ แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา), Ph.D. (Counseling Psycohology), กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว), ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-การบริหารรัฐกิจ), ศษ.บ. (วิจัยวัดผลและประเมินผลการศึกษา), ศษ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว), ศศ.บ. (ดนตรีไทย แขนงวิชาดนตรี และศิลปะการแสดง)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตร 2 ปี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน), กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน), วท.บ. (พลศึกษา)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา), ค.บ. (วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทวัดผล)
อาจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขุนทอง ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) ศษ.ม. (เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) (การตลาด)
อาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศัยภาพมนุษย์ แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา), Ph.D. (Counseling Psycohology), กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว), ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-การบริหารรัฐกิจ), ศษ.บ. (วิจัยวัดผลและประเมินผลการศึกษา), ศษ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว), ศศ.บ. (ดนตรีไทย แขนงวิชาดนตรี และศิลปะการแสดง)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตร 2 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา), กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว), กศ.บ. (การประถมศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศัยภาพมนุษย์ แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา), ค.ด. (อุดมศึกษา), กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา), ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา), ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), ค.บ. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) (การตลาด)
อาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศัยภาพมนุษย์ แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา), Ph.D. (Counseling Psycohology), กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว), ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-การบริหารรัฐกิจ), ศษ.บ. (วิจัยวัดผลและประเมินผลการศึกษา), ศษ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว), ศศ.บ. (ดนตรีไทย แขนงวิชาดนตรี และศิลปะการแสดง)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตร 4 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงค์ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย), กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว), ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
อาจารย์ ดร.จิตติพร บ่มไล่ ค.ด. (การบริหารการศึกษาพิเศษ), กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), ค.บ. (ภาษาไทย)
อาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย), ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา), ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
อาจารย์สุรสา จันทนา ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย), ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ แก้วประดิษฐ์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์), ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์), ค.บ. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ วท.ม. (คณิตศาสตร์), ค.บ. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์วรากรณ์ สุดสงวน วท.ม. (คณิตศาสตร์), วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี สุดสงวน วท.ม. (คณิตศาสตร์), วท.บ. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวทัต ปร.ด. (การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา), กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
หลักสูตร 4 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา), วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์- คอมพิวเตอร์), ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาจารย์พงศธร ปาลี วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด ค.ด. (อุดมศึกษา), ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ สินถาวร ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน นิธิไชโย ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), ค.ม. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา), ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนาฏ จันทนา กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา), กศ.บ. (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์)
อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ), วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

  

อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิชาภาษาไทย
หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ ดร.ประกอบกูล นาคพิทักษ์ ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย), ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง อ.ม. (ภาษาไทย), ศศ.บ. (ภาษาไทย)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกีรติ นันทพงษ์ M.A. (Specialized Area in Higher Education), กศ.บ. (ภาษาไทย)
อาจารย์กิตติพงษ์ แบสิ่ว ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), ศศ.บ. (ภาษาไทย)
อาจารย์สุวัชราพร สวยอารมณ์ วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก), ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์สุจรรยา ธิมาทาน M.Sc. (Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) (MTCSOL), ค.บ. (การสอนภาษาจีน)
อาจารย์สุปภาดา อินทรบงกต M.Sc. (Master of Literature Teaching of Chinese as a Foreign Language)
, ศ.บ. (ภาษาจีน)
อาจารย์ Jiaoyue Zhao ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน), ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ Xiaoxin She ค.ม. (หลักสูตรและการสอน), B.Ec. (Statistics)
อาจารย์ชาญณรงค์ คำเพชร กศ.ม. (พลศึกษา), วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์จิรัชญา โคศิลา ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพล ศุขสุเมฆ ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและไทย), รป.บ. (การบริหารบุคลากรภาครัฐ)
อาจารย์ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน), ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ บางเสน ปรด. (การบริหารการศึกษา), M.Ed. (Special Education), กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ หงษาชาติ ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์กุลยารัตน์ ทัศมี ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) (การสอนฟิสิกส์), ค.บ. (ฟิสิกส์)
อาจารย์จตุรภัทร มาศโสภา กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์), วท.บ. (จุลชีววิทยา)
อาจารย์ ดร.คทาวุธ กุลศิริรัตน์ ปร.ด (ฟิสิกส์ประยุกต์), วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์), ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
อาจารย์นิติพงษ์ ศิริวงศ์ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ค.อ.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
อาจารย์ ดร.อภิชาติ สังข์ทอง ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์), วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์), วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา), บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ M.A. (ปรัชญาอินเดีย), ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์)
อาจารย์วิทยา เต่าสา วท.ม. (ภูมิศาสตร์), วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล น้อยทรง ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา), ศน.บ. (ปรัชญา)