อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ

อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ


ตำแหน่งปัจจุบัน

รองคณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2542

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ประวัติศาสตร์ไทย
  • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ประวัติศาสตร์เอเชีย
  • ประวัติศาสตร์ยุโรป
  • ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  • อารยธรรมโลก

 


ความเชี่ยวชาญ

  • ประวัติศาสตร์ไทย
  • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
22-23 มีนาคม 2563 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16–17  ตุลาคม 2562 หลักสูตร  AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2563 โครงการตามรอยแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ 2563
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา

 

บทความวิจัย

  • ธนเทพ ศิริพัลลภ. (2560). การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. ปทุมธานี : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

 


การนำเสนองานวิจัย

  • ธนเทพ ศิริพัลลภ, วิไลวรรณ สุนทรายุทธ, และประมวล น้อยทรง. (2561). การพัฒนาการดำเนินงาน กศน.ตำบลในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 


งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

 

วันที่ รายการ สถานที่
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลดอนฉิมพลี ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร
พื้นทื่ตำบลบางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา