อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ

 

อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ


ตำแหน่งปัจจุบัน

 • รองคณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

๑.  ตำแหน่งปัจจุบัน

          ชื่อ                นายธนเทพ  ศิริพัลลภ

          ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสังคมศึกษา

ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

รองคณบดี คณะครุศาสตร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

๒.  ประวัติการศึกษา

(เรียงลำดับตามวุฒิการศึกษาที่สูงสุด/สาขาวิชา /พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา/สถาบัน)

 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2555

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๓.  การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

 

รายการ ช่วงเวลา สถานที่
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ใน วันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตร  AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis วันที่ 16 – 17  ตุลาคม  2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โครงการตามรอยแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา

 

๔.  ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • ประวัติศาสตร์ไทย
 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ประวัติศาสตร์เอเชีย
 • ประวัติศาสตร์ยุโรป
 • ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 • อารยธรรมโลก

 

๕.  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ประวัติศาสตร์ไทย
 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

๖.  ผลงานวิชาการ

๖.๑ รายงานผลการวิจัย

๖.๒ บทความวิจัย

 • ธนเทพ ศิริพัลลภ. (2560). การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. ปทุมธานี : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

๖.๓. การนำเสนองานวิจัย (Proceeding)

 • ธนเทพ ศิริพัลลภ, วิไลวรรณ สุนทรายุทธ, และประมวล น้อยทรง. (2561). การพัฒนาการดำเนินงาน กศน.ตำบลในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๖.๔ หนังสือ/ ตำรา/ เอกสารคำสอน

๖.๕. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ (เช่น บทความวิชาการ)

๖.๖. งานบริการวิชาการ ย้อนหลัง ๓ ปี (เช่น งานวิทยากร) (ถ้ามี)

 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลดอนฉิมพลี ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร พื้นทื่ตำบลบางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร