รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ


ตำแหน่งปัจจุบัน

 • รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประวัติการศึกษา

วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา ปี สถาบัน
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ศษ.ด.)
หลักสูตรและการสอน 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(ศษ.ม.)
จิตวิทยาการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.)

วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทวัดผลการศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1) โครงการคุรุทายาท กรมสามัญศึกษา

2539 สถาบันราชภัฏสงขลา
หลักสูตรประกาศนียบัตร Specialist Certificate Course in Language Curriculum and Materials Development

Curriculum Planning, Materials Development, Curriculum and Instruction

2550 SEMEO Regional Language Centre Singapore
หลักสูตรประกาศนียบัตร Technical Cooperation Programme of the Royal Thai Government and Chulalongkorn University International Training Programme on
Revitalizing Higher Education Management
2552

Faculty of Education
Chulalongkorn University Thailand

การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

รายการ เวลา สถานที่
ฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร Specialist Certificate Course in Language Curriculum and Material Development 1-19 October, 2007 SEMEO Regional Language Centre Singapore
ฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร International Training Programme on “Revitalizing Higher Education Management”

26 January -13 February, 2009

Faculty of Education Chulalongkorn University

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Preparation and Methods of Online Teaching and Learning 10-11 พ.ค. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ 19-20 ธ.ค. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนผฏิบัติราชการภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs 17 ธ.ค. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16-17 พ.ย. 2563 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ทำงานด้านการสอน

1. ประสบการณ์การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • พ.ศ. 2539 – 2542 : ปฏิบัติงานสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส
 • พ.ศ. 2542 – 2544 : ปฏิบัติงานสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา
 • พ.ศ. 2544 – 2545 : ปฏิบัติงานสอนในโครงการ AFS Visiting Teacher Program จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ D.H.White Elementary School, Rio Vista Middle School และ Rio Vista High School ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา

 • ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ.2549-2554)
 • ปัจจุบันปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
 • การสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

ผลงานวิชาการ

1. รายงานผลการวิจัย

 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2551). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2552). การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดสวัสดิศึกษาในโรงเรียนเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้. มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผู้ร่วมวิจัย)
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2553). การศึกษาความสามารถในการอ่าน โดยใช้รูปแบบการสอน KWPL Plus Project : กรณีศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2555). รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนนำร่องสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2556). การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญและคณะ. 2556. รูปแบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการใช้แหล่งเรียนรู้ของบุคลากรสายผู้สอน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2557). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์ สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2560). การพัฒนาชุดการเรียนรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลสาวชะโงก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและประสบการณ์อภิปัญญาบูรณาการกับการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2561). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : กรณีโรงเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ปริญญา มีสุข, อังค์วรา วงษ์รักษา, และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2563). การประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC). รายงานการวิจัย. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

2. บทความวิจัย

 • นพเก้า ณ พัทลุง และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2552). การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดสวัสดิศึกษาในโรงเรียนเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารรูสมิแล. ปีที่ 30 ฉบับที่ 2. หน้า 14-20.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2552). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552). หน้า 913-927.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2558). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558). หน้า 130-139.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และคณะ. (2559). รูปแบบการพัฒนาความรู้ความสามารถและการใช้แหล่งเรียนรู้ของบุคลากรสายผู้สอน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559). หน้า 52-66.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 16 ฉบับที่ พิเศษ (ตุลาคม 2559). หน้า 61-77.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2561). ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษารายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561). หน้า 11-24.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และคณะ (2561). การพัฒนาชุดการเรียนรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสาวชะโงก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและประสบการณ์อภิปัญญาบูรณาการกับการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561). หน้า 18-29.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และคณะ (2562). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กรณีโรงเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562). หน้า 71-87.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, คทาวุธ กุลศิริรัตน์, ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์, ทรงพล ศุขสุเมฆ, ณัฐกานต์ พจนพิมล, สุทธิษา สมนา, สุจรรยา ธิมาทาน. (2562). รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูและสมรรถนะการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562). หน้า 113-132.
 • พรทิพย์ อ้นเกษม, ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์, สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล และสุวัทนา สงวนรัตน์. (2563). การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคินทร์โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). หน้า 88-102.
 • ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์, ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, พรทิพย์ อ้นเกษม และศิรินทร มีขอบทอง. (2563). การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร. 10(2), 157-169.

3. การนำเสนองานวิจัย

 • Wangkaewhiran T. Reading Comprehension Abilities Taught by KWPML Plus Project Instructional Model : Case Studies of Thai Language Substance Teachers. In Hawaii International Conference. Proceedings of the 10 Annual Hawaii International Conference on Education ; 2012 Jan 5-8, Hawaii, United State of America. Honolulu : Hawaii ; 2012, pp.1147-1152.
 • Wangkaewhiran T. Development of Local Wisdom Learning Management Model of ASEAN Focus School : A Case Study in Thailand. In The Asian Conference on Education 2012 ; 2012 Oct 24-28, Osaka : Japan ; 2012, pp.119-129.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3. 28-29 พฤษภาคม 2558. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สงขลา, 2558, หน้า 509-522.
 • อรญา พรมแดน และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ.(2564). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “หลักสูตรและการสอนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 24 มกราคม 2564, หน้า 365-377.
 • กุสาวดี คุณแก้ว และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ.(2564). ผลการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “หลักสูตรและการสอนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 24 มกราคม 2564, หน้า 378-390.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์, ศิรินทร มีขอบทอง, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ และพรทิพย์ อ้นเกษม. (2564) ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนในโลกยุคดิจิทัลสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “หลักสูตรและการสอนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 24 มกราคม 2564, หน้า 502-513.

4. หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน

 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2554). การพัฒนาหลักสูตร. ฉะเชิงเทรา: โรงพิมพ์เอ็มเอ็น.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2560). หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2560). หลักการจัดการเรียนรู้. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

5. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ (บทความวิชาการ)

 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2550). การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร. วารสารหลักสูตรและการสอน หาวิทยาลัยทักษิณ.
 • ชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2559) การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 หน้า : 94-102.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ (2562). รูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562). หน้า 1-16.

6. งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2561

รายการ เวลา สถานที่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning ตามกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 6 ม.ค. 61 โรงแรมคงการ์เด้นท์ จ.เชียงราย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 12 ม.ค. 61 หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษา 4.0 และทักษะศตวรรษที่ 21 24 ม.ค. 61 หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า
วิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดาราสมุทร 2 ก.พ. 61 โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา จ.ชลบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การศึกษา 4.0 3-4 ก.พ. 61 หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 7-8 ก.พ. 61 เทศบาลหนองปรือ จ.ชลบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 24 ก.พ. 61 โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จ.ชลบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 24 ก.พ. 61 โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จ.ชลบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากหลักสูตรสู่การเขียนแผนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 5 มี.ค. 61 โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS5Steps 24 มี.ค. 61 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลจ.กระบี่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกิจกรรม PLC 29 มี.ค. 61 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและจุดเน้นของสถานศึกษา 9 เม.ย. 61 โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร)จ.ฉะเชิงเทรา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 26 เม.ย. 61

จำนวน 6 ชั่วโมง

ห้องทองเจ้าพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 25, 27 เม.ย. 61 ห้องศรีสยาม อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมสร้างสรรค์ 4H (Head Heart Hand Health) สู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำ 5-6 พ.ค. 61

30 เม.ย.-1 พ.ค. 61

23-24 เม.ย. 61

โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 16-17 มิ.ย.61 เทศบาลคลองตำหรุ จ.ชลบุรี
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบท้องถิ่นไทยสู่การปฏิบัติ 26 มิ.ย. 61 ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC วันที่ 4-5 ส.ค.61 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) 22 ธ.ค. 61 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา
การตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competency) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5-7 พ.ย. 61 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ จ.กรุงเทพฯ
การประกันคุณภาพการศึกษา 9-10 พ.ย. 61 ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.จันทบุรี

 

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2562

รายการ เวลา สถานที่
การจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 18 ธ.ค.-17 ม.ค., 24-29 ม.ค.
17-22 เม.ย. 62
โรงแรมริเวอร์ไซต์ จ.กรุงเทพฯ
เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัด
สัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร)
9 เม.ย. 62 โรงเรียนวัดสัมปทวน จ.ฉะเชิงเทรา
จากหลักสูตรสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning 9-10 พ.ค. 62 ห้องประชุม โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิตจ.กรุงเทพฯ
จากหลักสูตรสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning 25-26 พ.ค. 62
จำนวน 12 ชั่วโมง
ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา ๖ จ.ชลบุรี
การพัฒนารายละเอียดรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 10-11 มิ.ย. 62 โรงแรมซีบรีซจอมเทียนรีสอร์ท จ.ชลบุรี
การพัฒนารายละเอียดรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 10-11 มิ.ย. 62 โรงแรมซีบรีซจอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี
การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา และสอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 20- 21 ก.ค. 62 ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้ จ.ตราด
แนวทางการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูฐานสมรรถนะ 8 ส.ค. 62 ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน (Active Learning) 30 ก.ย.- 2 ต.ค. 62 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ จ.กรุงเทพฯ
กระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) จำแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติ 4 พ.ย. 62 โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

 

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2563

รายการ เวลา สถานที่
การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม Active Learning 1-2 กุมภาพันธ์  2563 ห้องประชุมชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 18-19 มิถุนายน 2563 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 23-24 มิถุนายน 2563 โรงแรมซันไรส์ ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
วิทยากรโครงการพัฒนาครูโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม “จากครูสอนสู่ครูโค้ช” 11 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
วิทยากรในโครงการพัฒนาพี่เลี้ยงทางวิชาการให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยผ่าน PLC 1-2 สิงหาคม 2563 โรงแรมซันไรส์ ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จากหลักสูตรสู่การพัฒนาครูด้วยแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC” 25 กันยายน 2563 โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning” 27 กันยายน 2563 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในการสื่อสารสู่โลก EEC” 3-4 ตุลาคม 2563 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
วิทยากร กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมครูสู่การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 11-13 ตุลาคม 2563 โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี

 

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2564

รายการ เวลา สถานที่
เทคนิคการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 1-3 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ
การจัดทำคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม สาระกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 24-26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรัตนชล อ.เมือง จ.ชลบุรี

 

ดาวน์โหลดเอกสาร