รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ


ตำแหน่งปัจจุบัน

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทวัดผลการศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1)
โครงการคุรุทายาท กรมสามัญศึกษา
สถาบันราชภัฏสงขลา 2539
ประกาศนียบัตร Specialist Certificate Course in Language
Curriculum and Materials Development
Curriculum Planning, Materials Development,
Curriculum and Instruction
SEMEO Regional Language
Centre Singapore
2550
ประกาศนียบัตร Technical Cooperation Programme
of the Royal Thai Government and
Chulalongkorn University
International Training Programme on
Revitalizing Higher Education Management
Faculty of Education
Chulalongkorn University
2552

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ประสบการณ์การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • พ.ศ. 2539 – 2542 : ปฏิบัติงานสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส
 • พ.ศ. 2542 – 2544 : ปฏิบัติงานสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา
 • พ.ศ. 2544 – 2545 : ปฏิบัติงานสอนในโครงการ AFS Visiting Teacher Program จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ D.H.White Elementary School, Rio Vista Middle School และ Rio Vista High School ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา

 • ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ.2549-2554)
 • ปัจจุบันปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน)

 


ความเชี่ยวชาญ

 • การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
 • การสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
1-19 ตุลาคม 2007 ฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร Specialist Certificate Course
in Language Curriculum and Material Development
SEMEO
Regional Language Centre Singapore
26 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2009 ฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร International Training Programme
on “Revitalizing Higher Education Management”
Faculty of Education
Chulalongkorn University
10-11 พฤษภาคม 2563 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Preparation and Methods of Online Teaching and Learning มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
19-20 ธันวาคม 2562 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
17 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนผฏิบัติราชการภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
16-17 พฤศจิกายน 2563 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก
การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษด้านการอาชีวศึกษา
และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
กรุงเทพมหานคร

 

รายงานผลการวิจัย

 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2551). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2552). การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดสวัสดิศึกษาในโรงเรียนเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้. มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผู้ร่วมวิจัย)
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2553). การศึกษาความสามารถในการอ่าน โดยใช้รูปแบบการสอน KWPL Plus Project : กรณีศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2555). รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนนำร่องสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2556). การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญและคณะ. 2556. รูปแบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการใช้แหล่งเรียนรู้ของบุคลากรสายผู้สอน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2557). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์ สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2560). การพัฒนาชุดการเรียนรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลสาวชะโงก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและประสบการณ์อภิปัญญาบูรณาการกับการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2561). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : กรณีโรงเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ปริญญา มีสุข, อังค์วรา วงษ์รักษา, และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2563). การประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC). รายงานการวิจัย. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

 


บทความวิจัย

 • นพเก้า ณ พัทลุง และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2552). การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดสวัสดิศึกษาในโรงเรียนเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารรูสมิแล. ปีที่ 30 ฉบับที่ 2. หน้า 14-20.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2552). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552). หน้า 913-927.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2558). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558). หน้า 130-139.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และคณะ. (2559). รูปแบบการพัฒนาความรู้ความสามารถและการใช้แหล่งเรียนรู้ของบุคลากรสายผู้สอน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559). หน้า 52-66.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 16 ฉบับที่ พิเศษ (ตุลาคม 2559). หน้า 61-77.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2561). ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษารายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561). หน้า 11-24.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และคณะ (2561). การพัฒนาชุดการเรียนรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสาวชะโงก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและประสบการณ์อภิปัญญาบูรณาการกับการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561). หน้า 18-29.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และคณะ (2562). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กรณีโรงเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562). หน้า 71-87.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, คทาวุธ กุลศิริรัตน์, ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์, ทรงพล ศุขสุเมฆ, ณัฐกานต์ พจนพิมล, สุทธิษา สมนา, สุจรรยา ธิมาทาน. (2562). รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูและสมรรถนะการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562). หน้า 113-132.
 • พรทิพย์ อ้นเกษม, ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์, สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล และสุวัทนา สงวนรัตน์. (2563). การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคินทร์โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). หน้า 88-102.
 • ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์, ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, พรทิพย์ อ้นเกษม และศิรินทร มีขอบทอง. (2563). การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร. 10(2), 157-169.

 


การนำเสนองานวิจัย

 • Wangkaewhiran T. Reading Comprehension Abilities Taught by KWPML Plus Project Instructional Model : Case Studies of Thai Language Substance Teachers. In Hawaii International Conference. Proceedings of the 10 Annual Hawaii International Conference on Education ; 2012 Jan 5-8, Hawaii, United State of America. Honolulu : Hawaii ; 2012, pp.1147-1152.
 • Wangkaewhiran T. Development of Local Wisdom Learning Management Model of ASEAN Focus School : A Case Study in Thailand. In The Asian Conference on Education 2012 ; 2012 Oct 24-28, Osaka : Japan ; 2012, pp.119-129.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3. 28-29 พฤษภาคม 2558. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สงขลา, 2558, หน้า 509-522.
 • อรญา พรมแดน และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ.(2564). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “หลักสูตรและการสอนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 24 มกราคม 2564, หน้า 365-377.
 • กุสาวดี คุณแก้ว และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ.(2564). ผลการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “หลักสูตรและการสอนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 24 มกราคม 2564, หน้า 378-390.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์, ศิรินทร มีขอบทอง, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ และพรทิพย์ อ้นเกษม. (2564) ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนในโลกยุคดิจิทัลสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “หลักสูตรและการสอนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 24 มกราคม 2564, หน้า 502-513.

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2554). การพัฒนาหลักสูตร. ฉะเชิงเทรา: โรงพิมพ์เอ็มเอ็น.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2560). หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2560). หลักการจัดการเรียนรู้. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ (บทความวิชาการ)

 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2550). การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร. วารสารหลักสูตรและการสอน หาวิทยาลัยทักษิณ.
 • ชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2559) การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 หน้า : 94-102.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ (2562). รูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562). หน้า 1-16.

 


งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2564

วันที่ รายการ สถานที่
1-3 มีนาคม 2564 เทคนิคการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ
24-26 มีนาคม 2564 การจัดทำคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม สาระกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โรงแรมรัตนชล อ.เมือง จ.ชลบุรี


รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2563

วันที่ รายการ สถานที่
1-2 กุมภาพันธ์  2563 การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม Active Learning ห้องประชุมชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
18-19 มิถุนายน 2563 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
23-24 มิถุนายน 2563 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โรงแรมซันไรส์ ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟ
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
11 กรกฎาคม 2563 วิทยากรโครงการพัฒนาครูโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม “จากครูสอนสู่ครูโค้ช” โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
1-2 สิงหาคม 2563 วิทยากรในโครงการพัฒนาพี่เลี้ยงทางวิชาการให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอ่าน การเขียน
และการคิดวิเคราะห์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยผ่าน PLC
โรงแรมซันไรส์ ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟ
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
25 กันยายน 2563 วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จากหลักสูตรสู่การพัฒนาครูด้วยแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC” โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์
27 กันยายน 2563 วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning” โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
3-4 ตุลาคม 2563 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในการสื่อสารสู่โลก EEC” โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
11-13 ตุลาคม 2563 วิทยากร กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมครูสู่การพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา
จ.ชลบุรี

 

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2562

วันที่ รายการ สถานที่
18 ธันวาคม 2562 การจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่
และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (18 ธันวาคม -17 มกราคม, 24-29 มกราคม และ 17-22 เมษายน 2562)
โรงแรมริเวอร์ไซต์ จ.กรุงเทพฯ
9 เมษายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) โรงเรียนวัดสัมปทวน จ.ฉะเชิงเทรา
9-10 พฤษภาคม 2562 จากหลักสูตรสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning ห้องประชุม โรงเรียนดวงกมล
เทศบาลนครรังสิต จ.กรุงเทพฯ
25-26 พฤษภาคม 2562 จากหลักสูตรสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 6 จ.ชลบุรี
10-11 มิถุนายน 2562 การพัฒนารายละเอียดรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โรงแรมซีบรีซจอมเทียนรีสอร์ท จ.ชลบุรี
10-11 มิถุนายน 2562 การพัฒนารายละเอียดรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โรงแรมซีบรีซจอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี
20- 21 กรกฏาคม 2562 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
และสอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้ จ.ตราด
8 สิงหาคม 2562 แนวทางการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูฐานสมรรถนะ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
30 กันยายน- 2 ตุลาคม 2562 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน (Active Learning) โรงแรมริเวอร์ไซต์ จ.กรุงเทพฯ
4 พฤศจิกายน 2562 กระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติ โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

 

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2561

วันที่ รายการ สถานที่
6 มกราคา 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning ตามกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โรงแรมคงการ์เด้นท์ จ.เชียงราย
12 มกราคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า
24 มกราคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษา 4.0 และทักษะศตวรรษที่ 21 หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า
2 กุมภาพันธ์ 2561 วิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา จ.ชลบุรี
3-4 กุมภาพันธ์ 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การศึกษา 4.0 หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
7-8 กุมภาพันธ์ 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เทศบาลหนองปรือ จ.ชลบุรี
24 กุมภาพันธ์ 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จ.ชลบุรี
24 กุมภาพันธ์ 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จ.ชลบุรี
5 มีนาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากหลักสูตรสู่การเขียนแผนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี
24 มีนาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS5Steps โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่
29 มีนาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกิจกรรม PLC โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
9 เมษายน 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนวัดสัมปทวน
(บางแก้วพุทธิยาคาร) จ.ฉะเชิงเทรา
26 เมษายน 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ห้องทองเจ้าพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
25, 27 เมษายน 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ห้องศรีสยาม อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5-6 พฤษภาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมสร้างสรรค์ 4H (Head Heart Hand Health) สู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
(ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน, 30 เมษายน-1 พฤษภาคม,  5-6 พฤษภาคม 2561)
โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
16-17 มิถุนายน 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เทศบาลคลองตำหรุ จ.ชลบุรี
26 มิถุนายน 2561 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบท้องถิ่นไทยสู่การปฏิบัติ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร
4-5 สิงหาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
5-7 พฤศจิกายน 2561 การตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competency) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงแรมอเล็กซานเดอร์ จ.กรุงเทพฯ
9-10 พฤศจิกายน 2561 การประกันคุณภาพการศึกษา ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จ.จันทบุรี
22 ธันวาคม 2561 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา