นางสาววรภัค จ้อยจินดา

นางสาววรภัค จ้อยจินดา


ตำแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/12/2021 เวลา 18:41 น.