คุณวรภัค จ้อยจินดา

นางสาววรภัค จ้อยจินดา


ตำแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ 2556
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2534

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18/04/2022 เวลา 01:54 น.