ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

เฟซบุ๊ก  https://www.facebook.com/nattee.pinthong.rru


ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาเอก             ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม (Ph.D. Education and Social Development) ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561
ปริญญาโท               วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (M.Sc. Information Technology) ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550
ปริญญาตรี              วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (B.Sc. Information Technology) ปีที่สำเร็จการศึกษา 2548


ข้อมูลการทำงาน

ปี 2565                รองคณบดีวางแผนและพัฒนา และประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2564-2565     ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เอกสาร)
ปี 2563-ปัจจุบัน  กรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (วาระแรก) (เอกสาร)
ปี 2563-ปัจจุบัน  กรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (วาระสอง) (เอกสาร)
ปี 2563-ปัจจุบัน  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (วาระสอง) (เอกสารหน้า 1) (เอกสารหน้า 2)
ปี 2562-ปัจจุบัน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2560-ปัจจุบัน  อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2560-ปัจจุบัน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2560-ปัจจุบัน  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปี 2556-ปัจจุบัน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2555-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศก์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2555-ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี 2561-2563     กรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (วาระแรก) (เอกสาร)
ปี 2560-2563    กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (วาระแรก) (เอกสาร)
ปี 2552-2553    อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


ประสบการณ์การวิจัย

ปี 2561                 ผ่านหลักสูตรหลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (เอกสาร)
ปี 2561                 ทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
ปี 2560                ทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ปี 2557                 ทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2557
ปี 2552                 สมาชิกของสมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม (ACM)
ปี 2551                 สมาชิกของสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (IEEE)
ปี 2551                 พิชญพิจารณ์ให้กับวารสารวิชาการ และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ


ความเชี่ยวชาญ

การพัฒนาเว็บไซต์
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบการสอนบนเว็บ
การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคม
การพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีการศึกษา


ผลงานวิจัยหลัก

 • ณัฐที ปิ่นทอง. (2563). การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะม่วง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิชาการเกษตร. 38(1). 50-57.
 • ณัฐที ปิ่นทอง. (2560). นวัตกรรมระบบการเข้าร่วมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา. 13(1). 365-379.
 • ณัฐที ปิ่นทอง. (2560). การพัฒนาระบบบริหารจัดการธนาคารขยะออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 36(6). 113-124.
 • ณัฐที ปิ่นทอง. (2560). นวัตกรรมระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3
  และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 : คิด
  อย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี (น. PIN1-9). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.
 • ณัฐที ปิ่นทอง. (2557). การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 7 (น.1230-1236). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.

ผลงานวิจัยร่วม

 • กัณฐิกา วิทนา และณัฐที ปิ่นทอง. (2562). การพัฒนาระบบการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2562 (น. 185-195). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
 • ณัฐที ปิ่นทอง วรุตม์ กิจเจริญ และธนาวัฒน์ น้อยไธสง. (2561). การพัฒนานวัตกรรมระบบตลาดออนไลน์ของผักเบอร์ 8 เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงของเกษตรกรอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 13(3). 45-53.
 • ชาญณรงค์ วัฒนชัย และณัฐที ปิ่นทอง. (2561). การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริหารจัดการกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (น. 166-177). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
 • ศราวุฒิ วิจิตร และณัฐที ปิ่นทอง. (2560). การศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันพลิกเกอร์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์. การประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 2 (น. 73-78). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปรารถนา เกาะเค็ด และณัฐที ปิ่นทอง. (2556). การประเมินเจตคติต่อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2556. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 (น. 19-23). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
 • พิสิทธิ์ สถิตมั่น และณัฐที ปิ่นทอง. (2556). พฤติกรรมการเลือกใช้และการใช้งานโทรศัพท์มือถือของประชาชน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 (น. 78-85). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
 • วิทยา เงินสา และณัฐที ปิ่นทอง. (2556). สำรวจพฤติกรรมการใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของประชาชน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 (น. 86-92). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
 • วสันต์ อุส่าห์ค้า และณัฐที ปิ่นทอง. (2556). ปัจจัยในการเลือกใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 (น. 185-193). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
 • นิศรา ยาประกัลป์ และณัฐที ปิ่นทอง. (2556). ทัศนคติของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่อเทคโนโลยี 3G ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 (น. 194-200). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
 • จันทร์ศิลา สีเมฆนอก และณัฐที ปิ่นทอง. (2556). สำรวจพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 (น. 222-226). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

เอกสารประกอบการสอน

ณัฐที ปิ่นทอง. (2563).  เอกสารคำสอน รายวิชาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ณัฐที ปิ่นทอง. (2561).  เอกสารประกอบการสอน รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ณัฐที ปิ่นทอง. (2560). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ณัฐที ปิ่นทอง. (2560). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ณัฐที ปิ่นทอง. (2559). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ณัฐที ปิ่นทอง. (2559). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ณัฐที ปิ่นทอง. (2558). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


 

ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่
1การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะเพื่อรองรับการประกอบอาชีพที่ 2 สำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ กิจกรรมที่ 4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะเพื่อรองรับการประกอบอาชีพที่ 2 นักพัฒนาสื่อการสอนในยุคดิจิทัลสำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 58 มกราคม 2565ออนไลน์
2การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1-29 มกราคม 2565ออนไลน์
3การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1-215 มกราคม 2565ออนไลน์
4การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1-222 มกราคม 2565ออนไลน์
5การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1-223 มกราคม 2565ออนไลน์
6การสัมมนาฝึกประสบการณ์และกิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่การเป็นครุมืออาชีพในชุมชนท้องถิ่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 26 มกราคม 2565ออนไลน์
7การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1-229 มกราคม 2565ออนไลน์
8การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1-230 มกราคม 2565ออนไลน์
9การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนฐานข้อมูลกลางของคณะครุศาสตร์18 กุมภาพันธ์ 2565ออนไลน์
10การอบรมนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด24 กุมภาพันธ์ 2565ออนไลน์
11การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และการนิเทศติดตามครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ26 กุมภาพันธ์ 2565ออนไลน์
12การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และการนิเทศติดตามครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ27 กุมภาพันธ์ 2565ออนไลน์
13การอบรมการบริหารความเสี่ยง5 มีนาคม 2565ออนไลน์
14การสัมมนาปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย9 มีนาคม 2565ออนไลน์
15การสัมมนาปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ10 มีนาคม 2565ออนไลน์
16การอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหลักธรรมาภิบาลข้อมูล21 มีนาคม 2565ออนไลน์
17การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุมือใหม่กับความรู้พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2565ออนไลน์
18การอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความต้องการจำเป็นด้านทักษะและตำแหน่งงานของตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน29 มีนาคม 2565ออนไลน์
19การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 30 มีนาคม 2565ออนไลน์
20การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (2564-2568) และประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จังหวัดระยอง28 เมษายน 2565โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
21การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (2564-2568) และประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จังหวัดระยอง29 เมษายน 2565โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
22การอบรมโครงการสัมมนาปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์2 พฤษภาคม 2565ออนไลน์
23การอบรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ PDPA และความมั่นคงไซเบอร์3 พฤษภาคม 2565ออนไลน์
24การสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รุ่นฐานสมรรถนะ (หลักสูตร 4 ปี)5 พฤษภาคม 2565ออนไลน์
25การสัมมนาผู้บริหารและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี)6 พฤษภาคม 2565ออนไลน์
26การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคลังข้อมูลโครงการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 19 พฤษภาคม 2565ห้องโชคอนันต์
27การอบรมการจัดการเตรียมการสอบ ICDL ครั้งที่ 110 พฤษภาคม 2565ห้อง 900
28การอบรมการจัดการเตรียมการสอบ ICDL ครั้งที่ 211 พฤษภาคม 2565ห้อง 900
29การอบรมการจัดการเตรียมการสอบ ICDL ครั้งที่ 312 พฤษภาคม 2565ออนไลน์
30การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำคลังข้อมูลโครงการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 218 พฤษภาคม 2565ออนไลน์
31การอบรมการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม19 พฤษภาคม 2565ออนไลน์
32การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเสนอของบประมาณแผ่นดินเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน20 พฤษภาคม 2565ห้องมหาชนก
33การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคลังข้อมูลโครงการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 327 พฤษภาคม 2565ห้องโชคอนันต์
34การอบรมอาชีพที่สอง ให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หัวข้อการพัฒนาเว็บ28 พฤษภาคม 2565ออนไลน์
35การอบรมโครงการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ31 พฤษภาคม 2565ออนไลน์
36การอบรมโครงการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ1 มิถุนายน 2565ออนไลน์
37การอบรมเพื่อเข้าใจหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา2 มิถุนายน 2565ออนไลน์
38การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคลังข้อมูลโครงการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 46 มิถุนายน 2565ห้องโชคอนันต์

 


 

ประสบการณ์สอน

2/2564

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6400312601 รหัสวิชา EED105 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6300312601 รหัสวิชา ECE203 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6300312601 รหัสวิชา ECE205 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6200312601 รหัสวิชา ECE304 วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6200312601 รหัสวิชา EED305 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 3
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6100312601 รหัสวิชา ECE406 วิชาการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 5 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6000312601 รหัสวิชา EED502 วิชาการปฏิบัติสอนในสถานศึกษา 2


1/2564

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6400312601 รหัสวิชา ECE101 วิชาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6300312601 รหัสวิชา EED204 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6200312602 รหัสวิชา ECE311 วิชาการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6100312601 รหัสวิชา ECE401 วิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6100312602 รหัสวิชา ECE401 วิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ

2/2563

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 5 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5900312601 รหัสวิชา EED502 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6300312601 รหัสวิชา EED105 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6200312601 รหัสวิชา ECE203 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6200312601 รหัสวิชา ECE205 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6100312601 รหัสวิชา ECE307 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6100312602 รหัสวิชา ECE307 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6000312601 รหัสวิชา ECE406 วิชาการค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

1/2563

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 5 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5900312601 รหัสวิชา EED501 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6200312601 รหัสวิชา EED204 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6100312602 รหัสวิชา ECE303 วิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6300312601 รหัสวิชา ECE101 วิชาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6000312601 รหัสวิชา ECE401 วิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6000312602 รหัสวิชา ECE401 วิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6100312601 รหัสวิชา ECE301 วิชาการจัดการฐานข้อมูล
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6100312601 รหัสวิชา ECE303 วิชาการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ

2/2562

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5900312601 รหัสวิชา ECE404 วิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6000312601 รหัสวิชา ECE307 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6000312602 รหัสวิชา ECE307 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6100312601 รหัสวิชา ECE207 วิชาการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6100312602 รหัสวิชา ECE207 วิชาการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

1/2562

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5900312601 รหัสวิชา ECE401 วิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6100312601 รหัสวิชา ECE203 วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6100312602 รหัสวิชา ECE203 วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6200312601 รหัสวิชา ECE101 วิชาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา

2/2561

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5800312601 รหัสวิชา ECE404 วิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5900312601 รหัสวิชา ECE305 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6000312601 รหัสวิชา ECE207 วิชาการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6000312602 รหัสวิชา ECE207 วิชาการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

1/2561

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5800312601 รหัสวิชา ECE401 วิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6000312601 รหัสวิชา ECE203 วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 6000312602 รหัสวิชา ECE203 วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2/2560

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 5 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5600312601 รหัสวิชา EED502 วิชาการปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5700312601 รหัสวิชา ECE404 วิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5800312601 รหัสวิชา ECE305 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5900312601 รหัสวิชา ECE206 วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5900312601 รหัสวิชา ECE208 วิชาการซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

1/2560

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 5 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5600312603 รหัสวิชา EED501 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5700312601 รหัสวิชา ECE401 วิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5700312602 รหัสวิชา ECE401 วิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5900312601 รหัสวิชา ECE203 วิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา

2/2559

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5600312601 รหัสวิชา ECE404 วิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5600312602 รหัสวิชา ECE404 วิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5700312601 รหัสวิชา ECE305 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5700312602 รหัสวิชา ECE305 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5800312601 รหัสวิชา ECE206 วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

1/2559

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5600312601 รหัสวิชา ECE401 วิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5600312602 รหัสวิชา ECE401 วิชาการออกแบบการสอนบนเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5400312603 รหัสวิชา 1093604 วิชาการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5800312601 รหัสวิชา ECE203 วิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา

2/2558

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5500312601 รหัสวิชา ECE404 วิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5500312602 รหัสวิชา ECE404 วิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5400312603 รหัสวิชา 1092302 วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5400312603 รหัสวิชา 1093502 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312602 รหัสวิชา 1093603 วิชาการพัฒนาเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5600312601 รหัสวิชา ECE305 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5600312602 รหัสวิชา ECE305 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5700312601 รหัสวิชา ECE206 วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5700312602 รหัสวิชา ECE206 วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

1/2558

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5500312601 รหัสวิชา ECE412 วิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5500312602 รหัสวิชา ECE412 วิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312602 รหัสวิชา 1094901 วิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5700312601 รหัสวิชา ECE203 วิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5700312602 รหัสวิชา ECE203 วิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา

2/2557

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5402212601 รหัสวิชา 1092102 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5400312601 รหัสวิชา 1094612 วิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5400312602 รหัสวิชา 1094612 วิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5400312603 รหัสวิชา 1094612 วิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5402312601 รหัสวิชา 1094901 วิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา

1/2557

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312602 รหัสวิชา 1091201 วิชาโครงสร้างข้อมูล
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312602 รหัสวิชา 1092102 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5402212601 รหัสวิชา 1094612 วิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5402312601 รหัสวิชา 1094612 วิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5402212601รหัสวิชา 1094612 วิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในสถานศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5400312601 รหัสวิชา 1094901 วิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5400312602 รหัสวิชา 1094901 วิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5400312603 รหัสวิชา 1094901 วิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5402212601 รหัสวิชา 1094901 วิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5500312601 รหัสวิชา ECE312 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5500312602 รหัสวิชา ECE312 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์

3/2556

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5402312602 รหัสวิชา 1094612 วิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

2/2556

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5200312601 รหัสวิชา 1091401 วิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312601 รหัสวิชา 1094105 วิชาการประกอบธุรกิจด้านสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312602 รหัสวิชา 1094105 วิชาการประกอบธุรกิจด้านสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312601 รหัสวิชา 1094612 วิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312602 รหัสวิชา 1094612 วิชาการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5402312602 รหัสวิชา 1094613 วิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในสถานศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5402312602 รหัสวิชา 1094901 วิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา

1/2556
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312601 รหัสวิชา 1092204 วิชาการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312602 รหัสวิชา 1092204 วิชาการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312601 รหัสวิชา 1094304 วิชาเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312602 รหัสวิชา 1094304 วิชาเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312601 รหัสวิชา 1094901 วิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312602 รหัสวิชา 1094901 วิชาโครงการศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา

3/2555
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5200312601 รหัสวิชา 1092605 วิชาระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5200312601 รหัสวิชา 1093103 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5402312602 รหัสวิชา 1093202 วิชาระบบฐานข้อมูล
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5402312602 รหัสวิชา 1093604 วิชาการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5200349802 รหัสวิชา 3601103 วิชาระบบฐานข้อมูล

2/2555
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5200312601 รหัสวิชา 1091401 วิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5200312601 รหัสวิชา 1094105 วิชาการประกอบธุรกิจด้านสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312601 รหัสวิชา 1093603 วิชาการพัฒนาเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312602 รหัสวิชา 1093603 วิชาการพัฒนาเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312601 รหัสวิชา 1093604 วิชาการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312602 รหัสวิชา 1093604 วิชาการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5402312602 รหัสวิชา 1093701 วิชาระบบการสื่อสารข้อมูล

1/2555
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312601 รหัสวิชา 1093701 วิชาระบบการสื่อสารข้อมูล
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5300312602 รหัสวิชา 1093701 วิชาระบบการสื่อสารข้อมูล

3/2553
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5120349801 รหัสวิชา 3603102  วิชาระบบฐานข้อมูล

2/2553
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5231330501 รหัสวิชา 3601106 วิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

1/2553
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5120349801 รหัสวิชา 3603102 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5120349801 รหัสวิชา 3604103 วิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3/2552
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5206349801 รหัสวิชา 3601102 วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5206349801 รหัสวิชา 3604103 วิชาระบบฐานข้อมูล

2/2552

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5206349802 รหัสวิชา 3601102วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5002349801 รหัสวิชา 3603302 วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5002349802 รหัสวิชา 3603302 วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 กลุ่มนักศึกษาที่เรียน 5002349803 รหัสวิชา 3603302 วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ